Archive for Politica

Mafia, która rządzi Polską z ukrycia

sâmbătă, decembrie 20th, 2008

a jak si? nazywa? Palikot wcze?niej i kto na tym geszefcie w Czeladzi straci?? w Czeladzi rozkr?ca?em swj pierwszy biznes – ujawni? pose? Janusz Palikot
  
EL?BIETA KRLIKOWSKA-AVIS,  ofiara zdrajcy, ktra ujawnia dokumenty i mwi prawd? i tylko prawd? o nikczemnej dzia?alno?ci ?ydowskich agentw S?u?by Bezpiecze?stwa: Stefana Niesio?owskiego i Andrzeja Czumy, ktrych zdradzieckie i nikczemne post?powanie wykorzystywane jest nadal przez  by?ych i obecnych mocodawcw, by?ych oficerw SB, a obecnie cz?onkw ?ydokomunistycznej mafii, ktra rz?dzi Polsk? z ukrycia, by eksploatowa? Nard Polski za pomoc? r?nego rodzaju "sp?ek w?glowych", sp?dzielni Solidarno?? ?ydowskich spo?ywcw . 
  

Stefan Niesio?owski, senator Zbigniew Szaleniec z Czeladzi , Zast?pca Tuska w PO Dolniak z B?dzina, M. Mrozowski z Czeladzi
Marek Mrozowski - ?ydokomuna - Zbigniew Szaleniec - ho?ota - Czeladz - gurka - z?oczy?cy
  
Stefan Myszkowski-Niesio?owski (Nussbaum) podpisa? oficerom S?u?by Bezpiecze?stwa zgod? na wsp?prac? w ?ledztwie w zamian za z?agodzenie wyroku a nast?pnie zdradzi? swoj? narzeczon?, w?asnego brata i blisko sto innych osb, ktre wci?gn?? do organizacji Ruch, ktrej by? za?o?ycielem i jednym z trzech przywdcw. Po zwolnieniu z wi?zienia szubrawiec zrobi? karier? naukow? w komunistycznym PRL-u i karier? polityczn? w ?ydokomunistycznej RP.

 

W okolicach Torunia stworzył sieć punktów sprzedaży węgla. Interes się kręcił, więc stanął na nogi, a BLIDA się polo

vineri, octombrie 31st, 2008

 
burmistrz Marek  Mrozowski   na urz?dowej stronie Urz?du Miasta ?yciorys: 
(…) Szalony pocz?tek lat dziewi??dziesi?tych okaza? si? szcz??liwy. Dobre przygotowanie zawodowe, a w szczeglno?ci znajomo?? zasad rachunkowo?ci przyda?y si? bardzo. Pracowa? w tym czasie w kilku firmach prywatnych, prowadz?c nie tylko roboty budowlane, ale i ksi?gowo??. W okolicach Torunia stworzy? sie? punktw sprzeda?y w?gla. Interes si? kr?ci?, wi?c po latach ci?g?ego oszcz?dzania do?? szybko stan?? na nogi http://www.czeladz.pl/02_burmistrz.asp

Wtorek, 13 grudnia 2005 
  
Szaleniec Zbigniew, kolega Mrozowskiego obecnie w PO, a w pierwszym PRL-u w PZPR (za poprzedniej ?ydokomuny ci?gn?? na dniwkach do?owych jako pi?karz IV ligi okr?gowej, a obecnie robi za senatora RP) robi? za zast?pc? burmistrza Czeladzi a Barbara Blida ?y?a jeszcze nie zastrzelona w s?siaduj?cych z Czeladzi? Siemianowicach i jeszcze prokuratura nie zarzuca?a jej zwi?zkw z Mafi? W?glow? tak jak i Mrozowskiemu nie zarzuca do dzisiaj.
  
Po zamordowaniu si? Barbary Blidy Marek Mrozowski usun?? jednak ze swojego oficjalnego ?yciorysu w?tek w?glowy w dochodzeniu do maj?tku, czarne geszefty na w?glu.

Untitled31.10

vineri, octombrie 31st, 2008

Zyd ma pomysł na drugi Izrael w Polsce; hymn państwowy – prawa autorskie prywatne!

miercuri, iunie 18th, 2008
 
 
Drugi Izrael w Polsce?
 
Zyd ma pomys? utworzenia drugiego ?ydowskiego pa?stwa
 
Ronen Eidelman, lewicowy, ?ydowski dzia?acz z Nowego Jorku chce utworzy? w niemieckiej Turyngii drugie ?ydowskie pa?stwo obok Izraela. Nie wyklucza, ?e sprbuje zrealizowa? projekt w Polsce. Mwi si? o Dolnym i Grnym Sl?sku, ale w pami?ci jest wypowied? Donalda Tuska na temat autonomii dla Regionu Kaszub ko?o Gda?ska.
 
 
S? ju? symbole Judeoturyngii (Judeopolonii): 
god?o, flaga w bia?o-czerwone pasy i hymn, ktry mo?na tu ods?ucha?   
 
S?owa podobne do polskiej piosenki ludowej zas?yszanej w Chmielniku i spisanej przez poet? Stanis?awa Dawida Ligonia:
 
    Polnisch (copyright by: Stan David Ligon & Donat Lusk)
     Czas ju? nasta?
 
    Wiwatujem
    czas ju? nasta?
    mi?o?ci, pokoju.
    Tylem trwalim
    a czekalim
    z nadziej?, pospo?u.
 
    S?ysz? pie?n t?
    mi?o??, pokj,
    serca wype?niaj?
    A ka?dy ton
    tak mwi to:
    rankiem s?onko wsta?o.
 
    Przesz?a noc ju?
    ?wiat si? budzi
    ochoczo w?rd pragnie?.
    G?os si? niesie
    s?yszysz przecie?
    glori?, si??, chwa??.
 

   Yiddish:
   Und ist die Zeit

   un zol vi vayt
   nokh zayn di tsayt
   fun libe un fun sholem
   dokh kumen vet
   tsi fri tsi spet
   di tsayt es iz keyn kholem

   ikh her dos lid
   fun libe, frid
   fun mekhtike gezangen
   un yeder ton
   fun lid zogt on
   di zun iz oyfgegangen

   es ekt di nakht
   di velt dervakht
   ful hofnung, lust un shtrebn
   un her in luft
   a shtime ruft
   tsu mut un kraft un lebn

  German:
  Das Neue Lied

  Und ist die Zeit
  auch noch so weit
  von Liebe und von Frieden,
  wir ahnen sie,
  ob spaet, ob frueh,
  die Zeit ist uns beschieden.

  Ich hoer das Lied
  von Lieb und Fried,
  das so viel Herzen sangen.
  Und jeder Ton
  sagt heute schon,
  die Sonn ist aufgegangen.

  Es geht die Nacht,
  die Welt erwacht
  voll Hoffnung, Lust und Streben.
  Hoert in der Luft,
  die Stimme ruft
  zu Mut und Kraft und Leben!
 
medinatweimar.org/2008/06/10/ anthem -for-medinat-weimar

"?l?sk mo?e pj?? w ?lady Kosowa"

  Rz?dowa "Rossijskaja Gazieta" informuje, ?e ?l?sk mo?e pj?? za przyk?adem      Kosowa i oddzieli? si? od Polski. Dziennik podaje te?, ?e ?l?scy liderzy oskar?aj? w?adze w Warszawie o budow? totalitarnego pa?stwa. Aktywi?ci ?ydowscy z tzw. Ruchu Autonomii ?l?ska g?osz? fa?szywie, ?e s? narodowo?cu ?l?skiej i chc? rozbioru Polski a prawo NIC nie robi !

22:38, reakcja , prowokatorzy, margines polityczny
Link 
http://pkn.blox.pl

Należy wyciąć raka żydokomuny! Bo zeżre Naród Polski ta choroba antyspołeczna, która atakuje też populację żydowską

joi, aprilie 10th, 2008

ho?ota - ?ydokomuna - zabytki - Czeladz - z?oczy?cy

28 views

(…) Dyskusja podczas Konferencji by?a niezwykle emocjonuj?ca. Zbyt wiele krzywd ju? wyrz?dzono od 1989 roku ludziom przypisanym niegdy? sp?dzielczo?ci mieszkaniowej i praktycznie nikt nie ponis? za to konsekwencji.
09:06, reakcja , Czelad?
Link Dodaj komentarz
niedziela, 06 kwietnia 2008
Bookmark: entry_2984236
Radni w Czeladzi porzucili prac?, ?eby nie uchwali? sk?adki na Powiat i zwali? si? kup? w B?dzinie na Radzie Powiatu

 domy ?ydowskie w Czeladzi,  bezpowrotnie zniszczone zabytki architektury drewnianej

Do Wojewody Sl?skiego

pana Zygmunta ?ukaszczyka

w nawi?zaniu do mojego zapytania z czwartku, 27 marca 2008 r. dot.  m.in. podejrzenia o nepotyzm zastosowany przez burmistrza Czeladzi mgra Marka Mrozowskiego przy obsadzaniu stanowisk w Urz?dzie Miasta Czelad?  bliskimi cz?onkami jego rodziny

pragn? zapyta?, czy Rada Miasta Czelad? zajmie si? wreszcie kiedy? spraw? wniosku o repatriacj? do Ojczyzny mojej osoby i przyznania mi m.in. mieszkania w budynku komunalnym po by?ym Szpitalu Psychiatrycznym, bo 27 marca 2008 ca?a ta Rada Miejska  przerwa?a sesj? Rady Miejskiej w Czeladzi tylko po to, ?eby nie przeg?osowa? uchwa?y o przekazaniu ?rodkw finansowych do powiatu oraz by cz??? cz?onkw czeladzkiej Rady Miejskiej mog?a uda? si? tego samego dnia do powiatowego B?dzina, ?eby tam przerwa? obrady Rady Powiatu tylko dlatego, ?e  z  Zarz?du Powiatu zwolniono wcze?niej z pracy kole?ank? burmistrza mgra Mrozowskiego.

               Chcia?bym te? przy okazji poinformowa? Pana Wojewod?,

?e w  poniedzialek, 02 lipca 2007  r.  wydawany przeze mnie magazyn internetowy, ktry postanowieniem S?du w Katowicach wpisany zosta? 31 sierpnia 2000 r. do rejestru dziennikw i czasopism / Sygn. akt. I. Ns. Rej. Pr 159 2000  zauwa?a?:

Dintojra w Czeladzi, czyli Zamach na Demokracj? dokonywany w stylu bandy
?ydowskiej Urke Nachalnika uchodzi uwadze Wojewody Sl?skiego dra
Tomasza Pietrzykowskiego, ktry jest chyba z urz?du zobowi?zany do kontroli oraz informowania premiera i organw ?cigania o bezprawiu i nieprawid?owo?ciach w funkcjonowaniu lokalnej demokracji.

Nie mo?e bowiem by? tak, ?e w Czeladzi burmistrz i Rada Miejska zajmuje
si? tylko i wy??cznie handlem gruntami i lokalami oraz odsuwaniem ze stanowisk niepo??danych ?wiadkw, a nie oddano w Czeladzi po 1989 roku ani jednego mieszkania komunalnego do u?ytku ()

Donat Lusk: Zamach na w?adz? i w?asno?? w Czeladzi            Download this episode (5 min)

 
Z najlepszymi wspomnieniami m?odzie?y szkolnej z miasta Zory, w ktrym Pan Wojewoda te? kiedy? naucza?, a  ktr? to m?odzie? zach?ca?em w 2000 roku m.in. do manifestowania odwagi obywatelskiej i twrczej aktywno?ci w ?yciu publicznym ??cz? szczeglne wyrazy szacunku. 

     

Gazeta Zorska zatytu?owa?a notatk? na ten temat tych spotka?: M?odzi bez kompleksw. Podoba mi si? ten tytu?. Serdecznie pozdrawiam. +.+-=-+.+ 508 -+.-+=+-.+-
 
 Stefan Kosiewski, 

azylant polityczny,  na emigracji w RFN od 15 grudnia 1982 roku

  Frankfurt nad Menem

16:56, kultur , ?ory
Link

 
 

Senator Zbigniew Szaleniec, siedzi za urn? bia?o-czerwon? z lewej  (Platforma Obywatelska RP) bezprawnie nadzoruje oddawanie g?osw na sesji Rady Miasta Czelad? wywieraj?c terror psychiczny na niezale?nych Radnych.

technologie, tu i tam

tylko za 17 mln zł. chce oddać 10 hektarów pod hipermarkiet Mrozowski Marek, burmistrz Czeladz

sâmbătă, februarie 2nd, 2008
burmistrz Mrozowski sprzedaje 10 hektarw ziemi tylko za 17 mln z?. na skrzy?owaniu dwch najwa?niejszych drg w Polsce!
Od Czelad? – zni…
Mrozowski Marek: sprzedam auto za dych?, a jak kto? da 30 z?otych, to SUKCES!
 
Dzia?ka za 22 mln. sprzedana
14.03.2008
W dniu 5 marca br. odby? si? przetarg ustny – licytacja na sprzeda? niezabudowanej nieruchomo?ci przy ul. Handlowej i Pustej w Czeladzi o powierzchni 9,8536 ha. Cena wywo?awcza dzia?ki wynosi?a 17 mln 800 tys. z?.

W przetargu wylicytowano cen? 21.933.160 z? w tym VAT, za ktr? to dzia?ka zosta?a ostatecznie sprzedana. Nabywc? zosta?a firma INVEST PARK 12 z Warszawy - poinformowano po 9 dniach od za?atwienia interesu przez burmistrza Marka Mrozowskiego na stronie internetowej Urz?du Miasta Czelad?.

 Nie wiadomo, dlaczego zwlekano a? 9 dni z poinformowaniem mieszka?cw Czeladzi o tym, ?e kolejny, tym razem prawie 10-cio hektarowy kawa?ek polskiej ziemi sprzedano za psie grosze, a pieni?dze uzyskane ze sprzeda?y pjd? na pokrycie pensji burmistrza (500 000 z?otych jedna kadencja) i ekipy, ktra pomog?a mu zosta? burmistrzem, ?eby m.in. zlikwidowa? ??obek w budynku przy ul. Tuwima, ktry przyda? si? do innych potrzeb, a budynek po przedszkolu, w ktrym nie chcia?a ju? pracowa? Iwona Szaleniec, sprzeda? na burdel, lub - niechaj ma purysta – salon masa?y u?ytkowych.

Mrozowski sprzeda? ju? nie jedn? dzia?k? miejsk? w Czeladzi, a nie zbudowa? jeszcze dla Czeladzi ani jednego bloku mieszkalnego, chocia? wtedy, kiedy nie zajmowa? si? handlem w?glem z likwidowanej w Czeladzi kopalni Saturn, ca?y czas zasiada? na urz?dzie, jak nie jako burmistrz, to wiceburmistrz do spraw gospodarczo-ekonomicznych.

Tego samego dnia, poni?ej zamieszczono na tej samej stronie internetowej Urz?du Miejskiego  informacj? przestrzegaj?ca mieszka?cw Czeladzi przed oszustem i bardzo dobrze, bo trzeba przestrzega? naiwnych przed oszustami, ale nie wolno przy tej okazji robi? reklamy dla jakiego? stowarzyszenia,  za ktre podaje si? rzekomo oszust, bo oszustw nie brakuje w Czeladzi.

Rzecz w tym, ?e nie sprzedaje si? 10 haktarw ziemi w Czeladzi, ktra jest w Unii Europejskiej na skrzy?owaniu dwch najwa?niejszych drg ( Wroc?aw – Krakw  E 22 oraz  Gierkwka: Katowice-Warszawa) w cenie 2 miliony za haktar, je?eli w tym samym czasie ziemia w wsi, Kemarku  na S?owacji w tej samej Unii Europejskiej Cyganie, kosztuje 16 000 Sk za: m2.  +.+-=-+.+ 159 -+.-+=+-.+-

Marek Mrozowski nie wie, ile jest warte 10 haktarw ziemi w Czeladzi, bo burmistrz  Mrozowski nie wie, ile warte s? jego trzy domy, ktre ujawnia od paru lat po tej samej cenie w o?wiadczeniu maj?tkowym, 

bez rewaloryzacji warto?ci tych domw i gruntw, bo te o?wiadczenia to zwyk?y pic.

-A gdyby tak Mrozowski og?osi?, ?e chce sprzeda? jeden ze swoich domw 

za 20 tys. z?otych, a znalaz? kupca z Warszawy, ktry by mu da? 60 tys. z?otych,

to czy to jest dobry interes?

- A co on by na na tym  chcia? zarobi??

- On by na tym straci?, bo co on za to dzi? kupi? 

- To, co  on teraz zarobi?

- On nic nie chce zarabia?. On nie chce nic dla siebie, on chce dla innych, obcych ludzi z ca?kiem nieznanym jemu pki co jeszcze kapita?em, nast?pne dzia?ki w Czeladzi sprzedawa?…

- A podobno prezydent Olsztyna trafi? sam do aresztu?   

- To jest du?a r?nica. Prezydent to nie to samo, co burmistrz: tamtento  podobno si? jeszcze z kim? pieprzy?. 

Donat Lusk i Sabina Grabek (wsp?praca)

+.+-=-+.+ 300 -+.-+=+-.+-

pi?tek, 14 marca 2008, kulturzentrum

 

Tylko za 17.8 mln z?otych chce odda? 9,8536 ha ziemi w dwch kawa?kach burmistrz Marek Mrozowski (dawniej PZPR, obecnie PO) w po?piechu, 5 marca 2008 r. o godzinie 11.00 w sali nr 113 Urz?du Miasta Czelad?, bo mu si? nie chce dzieli? terenu na mniejsze dzia?ki i sprzeda? z korzy?ci? dla miasta

Burmistrz Miasta Czelad? og?asza przetarg ustny licytacj? na sprzeda? niezabudowanej nieruchomo?ci przy ul. Handlowej i Pustej w Czeladzi sk?adaj?cej si? z dzia?ek gruntu: nr 7/7, 7/5 i 6/2 k.m. 52 zapisanych w KW nr 16 939 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie, nr 5/6 i 4/10 k.m. 52 zapisanych w KW nr 6499 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie, nr 5/4 k.m. 52 zapisan? w KW nr 14 581 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie, nr 4/6 k.m. 52 zapisan? w KW nr 14 580 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie, nr 7/9 k.m. 52 zapisanej w KW nr 15 497 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie po?o?onych przy ul. Handlowej w Czeladzi, stanowi?cych w?asno?? Gminy Czelad? o ??cznej powierzchni 7,4287 ha oraz dzia?ek gruntu nr 2/2 i 3/1 k.m. 51 zapisanych w KW nr 15 713 B prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie, nr 16/4 i 16/1 k.m. 51 zapisanych w KW nr 23 722 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie po?o?onych przy ul. Pustej w Czeladzi o ??cznej powierzchni 2,4249 ha.
??czna powierzchnia nieruchomo?ci przeznaczonych do sprzeda?y wynosi 9,8536 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czelad? powy?szy teren oznaczony jest symbolem 3 UC – tereny us?ug, w tym obiektw handlowych o powierzchni sprzeda?y powy?ej 2000 m2  , o przeznaczeniu:
Podstawowym:       
a). tereny obiektw handlu detalicznego i gastronomii, obiektw administracji, ??czno?ci, kultury, centrw wystawienniczych;
b). tereny handlu hurtowego, dzia?alno?ci produkcyjnej, obs?ugi komunikacji oraz centrw dystrybucyjnych i baz logistycznych.
Uzupe?niaj?cym:
a). tereny zieleni.
Cena wywo?awcza wynosi kwot? 17.800.000,- z?. (s?ownie: siedemna?cie milionw osiemset tysi?cy z?otych ).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysoko?ci 22 % , ktry pobrany zostanie przez  Gmin? Czelad? od Nabywcy nieruchomo?ci.
Przetarg odb?dzie si? 5 marca 2008 r.  o godzinie 11.00 w sali nr 113 Urz?du Miasta Czelad? ul. Katowicka 45.
Wadium wnoszone w pieni?dzu w wysoko?ci 3.560.000 PLN nale?y wp?aci? na konto Urz?du Miasta  Czelad? ING Bank ?l?ski K-ce O/Czelad? nr 33 10501269 1000 000 80 21475 95 w terminie do dnia
28 lutego 2008 r.
Za dzie? zap?aty przelewem uwa?a si? dzie? wp?ywu ?rodkw na rachunek Urz?du.
O wysoko?ci post?pienia zdecyduj? uczestnicy przetargu (nie mniej ni? 1% ceny wywo?awczej).
Dodatkowe informacje o przetargu mo?na uzyska? w Wydziale Gospodarki Nieruchomo?ciami Urz?du Miasta Czelad? w godzinach pracy Urz?du (tel. 032/76 37 980).
Koszty notarialne i s?dowe zwi?zane ze spisaniem umowy notarialnej ponosi Nabywca.
Burmistrz Miasta mo?e odst?pi? od zawarcia umowy, je?eli Nabywca nie stawi si? do notariusza bez usprawiedliwienia w terminie podanym w zawiadomieniu lub nie wp?aci wylicytowanej ceny nieruchomo?ci ,a wp?acone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium uczestnika przetargu, ktry go wygra, zalicza si? na poczet ceny nabycia nieruchomo?ci.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwo?ania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

http://www.czeladz.pl/component/option,com_ogloszenia/task,view/id,156/Itemid,151/lang,pl/

STATOIL+ORLEN+Czeladź= “Rewitalizacja” historycznej części miasta po myśli żydokomunisty

vineri, februarie 1st, 2008
ktrych nie wykry?a obecna w Czeladzi kontrola NIK-u

                  kliknij, ?eby obejrze? BURDEL-SHOW: przedszkole oddali na nocny klub

do Przewodnicz?cej Rady Miasta Czelad?: Wojewoda Sl?ski nie panuje nad podleglymi mu urzednikami

 wys?uchaj  wej?? na stron?/   Seitenzugriffe insgesamt  67.324

  Szanowna Pani Przewodnicz?ca,
  
jeszcze raz dzi?kuj? za spotkanie i rozmow? na temat najwa?niejszych spraw dla Czeladzi: zamieszanie wok? swojej osoby, jakie w tych dniach wywo?a? by?y burmistrz Marek Mrozowski w sposb zamierzony, nie oddaj?c w terminie ustawowym jakiego? papierka, ma przykry? rzecz jasna  
 
dzia?ania, ktrych nie wykry?a obecna w Czeladzi przed miesi?cem kontrola NIK-u.
  
Orzeczenie S?du Administracyjnego z Gliwic pomo?e na krtk? met? umocni? przyja?? pomi?dzy kr?gami pewnych osb w obu miastach, za ktr? Czelad? zap?aci?a ju? 40 tys. z?otych z przeznaczeniem na kopi? rze?by ustawionej przez Mrozowskiego przed Klubem pod Filarami. Klub ten by?y burmistrz Mrozowski wyremontowa? i odda? na miejsce pracy dla ?ony swojego kolegi Zbigniewa Szale?ca, by?ego pi?karza pi?ki no?nej i trenera okr?gwki, powo?anego przez Mrozowskiego na swojego zast?pc?, a przed rokiem przy wybitnej pomocy Mrozowskiego (odda? w?asny dom w Rynku na lokal przedwyborczy)  wybranego na senatora RP.
 
Mrozowski wsplnie z Szale?cem sprzedali budynek przedszkola, w ktrym jako przedszkolanka zatrudniona by?a ?ona tego? Szale?ca, z przeznaczeniem na dom masa?y erotycznych. Instaluj?c burdel w bezpo?rednim s?siedztwie budynku ko?cio?a pod wezwaniem ?w. Archanio?w, Micha?a, Gabriela i Rafa?a naruszyli oni m. inn. ustaw? zabraniaj?c? sprzeda?y i picia alkoholu w pobli?u miejsca ?wi?tego. Obaj ci ?ydokomuni?ci, aktywni jeszcze w czasach studiw w PZPR, przepisali si? w zesz?ym roku do Platformy Obywatelskiej, ?eby ca?e odium zrzuci? na Tuska i Niesio?owskiego. A ten ostatni przyjecha? oczywi?cie do Czeladzi, ?eby przyklepa? przyja?? z takimi samymi jak on i wpisa? si? do Ksi?gi Pami?tkowej, ktr? za?o?y?a dla niego Iwona Szaleniec.
  
Przez wiele lat Czelad? nie mia?a Planu Zagospodarowania Przestrzennego, bo kto? mia? w tym interes. Mrozowski mg? jako burmistrz sprzedawa? miejskie grunta, a to na M-1, a to na stacje benzynowe w zabytkowym Rynku i pod Rynkiem, a to na knajpy i dwory powstaj?ce w szczerym polu, bez drg dojazdowych. Teraz si? okazuje, ?e jest jednak jaki? plan rozwoju Czeladzi, i ?e na tym planie s? drogi dojazdowe do tych lokali, ktrych wcze?niej nie by?o.
 
Po takiej informacji w ka?dym innym wojewdztwie ju? dawno prokurator siedzia?by nad tymi planami, a burmistrz i jego zast?pca siedzieliby, ale nie na fotelach burmistrza i senatora. Wojewda Sl?ski nie panuje niestety nad swoimi urz?dnikami; wczoraj jaki? dyrektor wypowiada? si? dla Radia Katowice w oderwaniu od przygn?biaj?cej rzeczywisto?ci w Czeladzi, kryminalnej, mocno zorganizowanej, a tylko w aspekcie orzeczenia s?du z Gliwic i tego, co mo?e jego zdaniem Mrozowski.
 
Wojewod? w Katowicach mg? by? mianowany Jerzy Kronhold, pisarz z d?ugoletni? praktyk? w dyplomacji, przyjaciel Wac?awa Havla i mi?o?nik sztuki. Przyznam szczerze: by?em temu przeciwny, bo dosta?em od Jurka na Targach Ksi??ki w Warszawie w prezencie jego ostatni? ksi??k?: Wiek Br?zu. A w niej takie pere?ki jak wiersz zatytu?owany: Krtki Deszcz
  
Krtki deszcz,
prysznic, rz?sista
ulewa – wachlarz,
ktry rozpostar? si?
i jeszcze szybciej
z?o?y?.
 
Zaurczy? mnie ten tomik wierszy, si?gam po niego, bo jest o niebo lepszy od wszystkiego, co napisa? Adam Zagajewski, kolega Jurka z Grupy Teraz, typowany przez Szymborsk? do Nagrody Nobla.
 
My?la?em, ?e urz?dnikiem mo?e by? ka?dy, bo nie ka?dy mo?e by? Poet? takim jak Kronhold, z ktrym wsplnie publikowali?my wiersze w czerwcu 1974 roku w katowickim dwutygodniku spo?eczno-kulturalnym "Pogl?dy".
Wojewoda Tomasz Pietrzykowski w 1974 roku nie umia? jeszcze samodzielnie chodzi?, bo nie mia? roku. Urodzi? si? 6 pa?dziernika 1973 w Raciborzu. Po studiach doktoranckich wyjecha? w 2004 roku jako jeden z wielu obserwatorw na Ukrain?, zacz?? stawia? pierwsze kroki w ?wiecie polityki.
  
Dzia?alno?? Marka Mrozowskiego wspiera grupa ?yczliwych mu osb, do ktrych nale?y radna Walczakowa, ?ona autora monografii o Gierku, doktoranta w Instytucie Sl?skim kierowanym przez Wo?czewa, ktry domaga? si? w 1980 roku interwencji Moskwy w Polsce. Nie wiem, co robi Wo?czew, Walczak jest dzisiaj profesorem historii w jednej z pi?ciu wy?szych uczelni w Cz?stochowie.
   
Dekomunizacja w Polsce musi by? rzetelnie przeprowadzona, rzecz przecie? nie w tym tylko, ?eby w Czeladzi usun?? symbole w?adzy komunistycznej (Mrozowskiego i Walczakow?) oraz dwa komunistyczne pomniki. Je?eli Marek Mrozowski przez wiele lat wyprowadza? z kasy miasta pieni?dze na Stowarzyszenie Mi?o?nikw Czeladzi, ktre to stowarzyszenie nie jest nigdzie zarejestrowane, nie ma numeru KRS, nie ma konta, nie ma nad nim nikt kontroli, to chyba pope?nia? zwyczajne przest?pstwo. Uchodzi?o mu to, bo przez d?ugie lata Przewodnicz?c? Rady Miasta by?a ?ona profesora Walczaka, pani Walczakowa.
 
Fa?szywe Stowarzyszenia s?u??ce do podpierania fa?szywych ludzi na pa?stwowych stanowiskach demoralizuj? m?odzie? jak burdele pod ko?cio?em, urz?dzane w miejsce zamykanych przedszkoli.
 
Fa?szywe stowarzyszenia psuj? i kompromituj? te? uczciwych ludzi, ktrzy pe?ni dobrej woli zaczynaj? w nich spo?ecznie dzia?a? i wykazywa? si?, a dopiero z czasem dowiaduj? si? ?e wdepn?li, ?e co? tu ?mierdzi, jest nie tak, jak by? powinno, ?e kto? ich omota?. Przyn?ci? i zarzuci? sieci.
  
Szanowna Pani Przewodnicz?ca,
 
pisz? te s?owa nie po to, ?eby Wojewod? nak?oni? do pisania wierszy, ale ?eby uczuli? Pani? oraz innych ludzi na Z?o, ktre rozsiad?o si? i rozpar?o w Polsce i w naszym mie?cie, bo czuje si? jak u siebie. Bo nie ma mu kto powiedzie?: won!
Bo na wystawie, ktr? obejrza?em w zesz?ym roku w Muzeum Miejskim w Sosnowcu eksponowane by?y pami?tki po ?ydokomunistycznej przesz?o?ci: czerwone sztandary i fotografie Gierka, na drugich fotografiach biskup Smigielski przybija? gw?d? do drzewca sztandaru szko?y nazywanej imieniem miejscowego szansonisty( Ob Blond, ob Braun – ich liebe ale Frau*n, mein Herz ist gross) ten sam biskup-Polak z kropid?em przy nadawaniu innej sosnowieckiej szkole imienia arcykatolickiego homoseksualisty i libera?a prawdziwie europejskiego formatu. W Sosnowcu zlikwidowano w ostatnich 4 latach m. in. szko?y im.: Jana Kochanowskiego, Miko?aja Kopernika, Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza, W?adys?awa Reymonta.
   
Samo za? pisanie wierszy daje tak? rado??, ?e po latach patrz?c na papier przez siebie podpisany poeta mo?e powiedzie?: Panie Bo?e, dzi?kuj? Ci, ?e nie ca?y si? zestarza?em.
  
Z pozdrowieniami, szacunkiem 
  
Z Frankfurtu mwi?  
  
Stefan Kosiewski
 
 
 
http://tinyurl.com/39kf3p   Freitag, 25. Mai 2007 – 20:42 Uhr (CEST)

19:29, reakcja , Czelad?
Link Skomentuj
?roda, 30 stycznia 2008
 

STATOIL+ORLEN+Czelad?= "Rewitalizacja" historycznej cz??ci miasta po my?li ?ydokomunisty
Rewitalizacja miasta" Czelad?-STATOIL. Burmistrz Marek Mrozowski postara? si? w 2005 roku, ?eby Czelad? mia?a wreszcie jak?? Strategi? Rozwoju Miasta i Program Rewitalizacji Obszarw Miejskich, ale dopiero wtedy, kiedy ju? sprzeda? pod stacje benzynowe dzia?ki w historycznym centrum miasta, na skrzy?owaniu g?wnych ulic. http://ro.weblog.ro
 
Od Czelad? – zni…

Posted by in Politica | No Comments »

burmistrz Mrozowski “stylizuje” Czeladź w średniowieczny sposób, który powinna zbadać Pokuratura spoza Województwa Sląski

sâmbătă, decembrie 15th, 2007

sobota, 15 grudnia 2007
Marek Mrozowski "stylizuje" Czelad? w sposb, ktry powinna zbada? Pokuratura spoza Wojewdztwa Sl?skiego!
 
Nale?y postawi? m.in. pytania:
 
1.   Za ile tysi?cy i jakim prawem burmistrz Marek Mrozowski zleci? wykonanie planu "rewitalizacji" Czeladzi profesorowi Bia?kiewiczowi z Krakowa, u ktrego crka Mrozowskiego robi?a studia?
 
  
2.  Za ile naby? Marek Mrozowski dom w Rynku, ktry nast?pnie "wystylizowa?" na atrakcyjne biuro dla senatora Zbigniewa Szale?ca, ktrego wcze?niej Mrozowski powo?a? na swojego zast?pc??
 
3.  Czy Mrozowski mia? jaki? prywatny interes w tym, ?eby dopu?ci? do zliszcze? zabytkowych domw w okolicy rynku, ktre albo zosta?y ju? wykupione (jak dom nabyty na Marka Mrozowskiego i jego crk?), albo czekaj? po nich place do wykupienia, je?eli tylko b?dzie decyzja Rady Miasta o dofinansowaniu dla remontu "plomb budowlanych"?
 
 
 
4.  Czy burmistrz Mrozowski i jego zast?pca Szaleniec byli z urz?du odpowiedzialni i wynagradzani (pensja burmistrza Czeladzi by?a 10 lat temu wy?sza, ni? premiera w Polsce, a dzisiaj jest ponad 10 tysi?cy miesi?cznie) za niedopuszczenie do zniszcze? (obni?enia ceny kupna!!!) zabytkowych domw drewnianych w okolicy Rynku?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Czy Wojewdzki Konserwator Zabytkw, ktry powinien z urz?du troszczy? si? o ochron? obiektw, ktre mia? wpisane do Rejestru Zabytkw, ma chocia? jaki? jeden protok? pokontrolny, ktry chroni?by go dzisiaj przed wsp?odpowiedzialno?ci? wobec prawa za dopuszczenie do zniszczenia zabytkowej tkanki miejskiej?
 
 
  
6. Kto mia? interes w tym, ?eby zaprojektowa? dla centrum Czeladzi nawierzchni? z kostki granitowej, je?eli takiej kostki w tym miejscu NIGDY nie BY?O !!!
 
 
7. Kto mia? interes w tym, ?eby kanalizacj? "wystylizowa?" w Czeladzi tak, ?e na ka?dych kilku metrach kwadratowych nawierzni zaprojektowano po kilka ?eliwnych p?yt kanalizacyjnych przykrywaj?cych niepotrzebne w ogle na zboczu wzgrza studzienki?
  
 
  
 
 
08:32, kultur , GELD
Link Skomentuj

Posted by in Politica | No Comments »

proniemiecki lobbysta-rewizjonista wykorzystuje posadę Dyrektora IPN do uprawiania antypolskiej polityki: Kazimierz Wóycicki

joi, decembrie 6th, 2007

 by?y dziennikarz "Zycia Warszawy" Kazimierz Wycicki,  od 1.1.2005 roku na posadzie Dyrektora IPN Kieresa i Kuleszy w Szczecinie,  zas?yn?? m. in. z tego, i? maj?c w kieszeni nominacj? na nowe, lepiej p?atne stanowisko pracy, wypowiada si? nagminnie w bardzo kontrowersyjny sposb na niezwykle powa?ne tematy, co niesie ryzyko dla interesw Polski i spraw polskich, a Wycickiemu przynosi tylko za darmo tani rozg?os.

 
Tak by?o kiedy Kazimierz Wycicki nie by? jeszcze Dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Lipsku i s?usznie zarzuca? w?adzom w Warszawie, ?e   piel?gnowano wizj? ludowej i siermie?nej Polonii po to, by nie zajmowa? si? niewygodn? wsp?czesno?ci? i izolowa? emigracj? polityczn? …  (Rzeczpospolita,  17.4.1999, nr. 90).
 
Tak samo maj?c przenosi? si? z Lipska do Szczecina Kazimierz Wycicki wyst?pi? w Deutsches-Polen Institut w Darmstadt z antypolsk?   tez? o nie istnieniu Polonii, czy te? w ogle grupy mniejszo?ciowej polskiej w Niemczech, ktra to Grupa zapisana zosta?a w Przyjacielskim Traktacie Polsko-Niemieckim z 17.6.1991 roku.
 
Nie wiadomo na jakie jeszcze stanowisko publiczne w Polsce przeniesiony zostanie wkrtce Kazimierz Wycicki, ale dla wszystkich jest ju? chyba dostatecznie jasne, ?e nie mo?na godzi? roli purimowego weso?ka z zajmowaniem stanowiska Dyrektora Instytutu Pami?ci Narodowej Komisji ds. Scigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
 
W wypowiedzi dla Radia Deutschlandradio Kultur Wycicki powiedzia? za? ostatnio wprost, ?e jemu by?oby mi?o (lieb), gdyby  Polska przekaza?a  zbiory tzw. Berlinki do Niemiec w ?lad za najstarszym egzemplarzem Biblii w t?umaczeniu Lutra, ktry to egzemplarz premier Jerzy Buzek przekaza? beztrosko i za nic w naiwnym ge?cie dobrej woli kanclerzowi Schrderowi w 2000 roku.
 
Wiadomo, ?e Schrder w odpowiedzi na tamten niepotrzebny w polskiej polityce,  fa?szywy gest Buzka buduje ruroci?g na dnie Ba?tyku, ktry spowoduje, ?e Polska nie uzyska ?adnych wp?yww za tranzyt ropy, gazu, czy co to tam b?dzie p?yn??o (i w ktr? stron??) ruroci?giem budowanym pod nadzorem by?ego kanclerza Niemiec.
 
Nie wiadomo jeszcze, czy Prof. Kazimierz Wycicki zajmie wkrtce stanowisko Sekretarza Stanu w rz?dzie Donalda Tuska?  Czy zostanie oficjalnie doradc? ds. stosunkw polsko-niemieckich, bo ta synekura przypad?a jak wiadomo niedawno w udziale Prof. W?adys?awowi Bartoszewskiemu, ktry ??czy j? umiej?tnie z zajmowaniem stanowiska Wiceprzewodnicz?cego Rady Nadzorczej  Grupy Ergo Hestia (ktra jest mi?dzynarodowym instytutet finansowym), czy  te? cz?onka Rady Fundacji Integralia, powo?anej przez Grup? Ergo Hestia, a mo?e jedno i drugie? A nie wiadomo te?, czy Prof. B. ujawi? w wymaganym ustawowo czasie i o?wiadczeniu maj?tkowym ew. dochody ze wszystkich zajmowanych przez siebie stanowisk? Tego wymaga ustawa od Sekretarza Stanu. 
 
Rekapituluj?c powiedzmy tak: gdyby ze wzgl?dw protokolarnych, zdrowotnych, czy geriatrycznych jeden Profesor mia? wkrtce ust?pi? w polityce stanowiska drugiemu, to kapitaln? wypowied? Kazimierza Wycickiego, zapowiadaj?c? mo?liwo?? kapitulacji Polski w sprawie tzw. Berlinki,  mo?na ods?ucha? w oryginalnym j?zyku niemieckim po klikni?ciu  w link, ktry w interesie spraw Polski  niejszym si? tu wskazuje.
  
Stefan Kosiewski
Postfach 800 626, 65906 Frankfurt am Main
Polnisches Kulturzentrum e.V., Vorsitzender
http://polonia.blox.pl 
 
ad Kazimierz W.:
http://emigrant.blox.pl/2006/12/Woycicki-und-Bingen-statt-echte-polnische.html

Posted by in Politica | No Comments »

Naruszenie bojkotu wyborow do Senatu RP w Czeladzi – i cisza, NIC, policja slepa!

duminică, octombrie 21st, 2007
O p?nocy w sobot? rozpocz??a si? cisza wyborcza. Oznacza ona zakaz publikacji sonda?y i wszelkich materia?w agitacyjnych. Rwnie? na forach internetowych.
 
tu sie nie agituje, a wrecz przeciwnie:  wyraza sie ubolewanie, ze nie mozna spokojnie bojkotowac tego, co sie wyrabia w Czeladzi
 

Naruszenie bojkotu wyborow do Senatu RP w Czeladzi video, kliknij
 
 
W Czeladzi zostaly uszkodzone przed wyborami przez nieznanych sprawcow plakaty wyborcze jednego z 2 kandydatow na Senatora, ktorych wystawil jeden i ten sam Komitet.
Wszystkie inne plakaty nie uszkodzone. Po co ten komitet wystawil jednego kandydata na podarcie?
Dlaczego agora Michnika zlikwidowala jednoczesnie dwa blogi, ktore informowaly Polakow o dzialaniach zydokomuny w Czeladzi: Czeladz.blox.pl i gurka.blox.pl? Czy przeszkadzaly ktoremus z zydokratycznych kandydatow? Wszystkie zapisy z tych blogow prokurator, ktory bedzie sie chcial zajac kryminalnymi aspektami dzialalnosci burmistrza Czeladzi Mrozowskiego oraz jego bylego zastepcy Szalenca znajdzie z latwoscia w internecie, chocby na forum gazety Michnika:

Szalony sprawny – nie ma juz: Czeladz.blox.pl i gurka.blox.pl

Autor: reakcja    21.10.07, 02:41
 
 
 

prawda zamieszczona na czeladz.blox.pl i gurka.blox.pl
o kryminalnej dzialalnosci Mrozowskiego i
Szalenca przeszkadzala przed wyborami na senatora

bloxow nie ma , ale prawda jest
zapisana w pamieci, na dyskach
i w swiadomosci Polakow

 
 
 ro.weblog.ro Copyright 2007 foto , video: Donat Lusk

Posted by in Politica | No Comments »

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X