Mafia, która rządzi Polską z ukrycia

20 decembrie 2008

a jak si? nazywa? Palikot wcze?niej i kto na tym geszefcie w Czeladzi straci?? »w Czeladzi rozkr?ca?em swój pierwszy biznes – ujawni? pose? Janusz Palikot
  
EL?BIETA KRÓLIKOWSKA-AVIS,  ofiara zdrajcy, która ujawnia dokumenty i mówi prawd? i tylko prawd? o nikczemnej dzia?alno?ci ?ydowskich agentów S?u?by Bezpiecze?stwa: Stefana Niesio?owskiego i Andrzeja Czumy, których zdradzieckie i nikczemne post?powanie wykorzystywane jest nadal przez  by?ych i obecnych mocodawców, by?ych oficerów SB, a obecnie cz?onków ?ydokomunistycznej mafii, która rz?dzi Polsk? z ukrycia, by eksploatowa? Naród Polski za pomoc? ró?nego rodzaju "spó?ek w?glowych", spó?dzielni Solidarno?? ?ydowskich spo?ywców . 
  

Stefan Niesio?owski, senator Zbigniew Szaleniec z Czeladzi , Zast?pca Tuska w PO Dolniak z B?dzina, M. Mrozowski z Czeladzi
Marek Mrozowski - ?ydokomuna - Zbigniew Szaleniec - ho?ota - Czeladz - gurka - z?oczy?cy
  
Stefan Myszkowski-Niesio?owski (Nussbaum) podpisa? oficerom S?u?by Bezpiecze?stwa zgod? na wspó?prac? w ?ledztwie w zamian za z?agodzenie wyroku a nast?pnie zdradzi? swoj? narzeczon?, w?asnego brata i blisko sto innych osób, które wci?gn?? do organizacji Ruch, której by? za?o?ycielem i jednym z trzech przywódców. Po zwolnieniu z wi?zienia szubrawiec zrobi? karier? naukow? w komunistycznym PRL-u i karier? polityczn? w ?ydokomunistycznej RP.

 Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X