tylko za 17 mln zł. chce oddać 10 hektarów pod hipermarkiet Mrozowski Marek, burmistrz Czeladz

2 februarie 2008
burmistrz Mrozowski sprzedaje 10 hektarów ziemi tylko za 17 mln z?. na skrzy?owaniu dwóch najwa?niejszych dróg w Polsce!
Od Czelad? – zni…
Mrozowski Marek: sprzedam auto za dych?, a jak kto? da 30 z?otych, to SUKCES!
 
Dzia?ka za 22 mln. sprzedana
14.03.2008
W dniu 5 marca br. odby? si? przetarg ustny – licytacja na sprzeda? niezabudowanej nieruchomo?ci przy ul. Handlowej i Pustej w Czeladzi o powierzchni 9,8536 ha. Cena wywo?awcza dzia?ki wynosi?a 17 mln 800 tys. z?.

W przetargu wylicytowano cen? 21.933.160 z? w tym VAT, za któr? to dzia?ka zosta?a ostatecznie sprzedana. Nabywc? zosta?a firma INVEST PARK 12 z Warszawy - poinformowano po 9 dniach od za?atwienia interesu przez burmistrza Marka Mrozowskiego na stronie internetowej Urz?du Miasta Czelad?.

 Nie wiadomo, dlaczego zwlekano a? 9 dni z poinformowaniem mieszka?ców Czeladzi o tym, ?e kolejny, tym razem prawie 10-cio hektarowy kawa?ek polskiej ziemi sprzedano za psie grosze, a pieni?dze uzyskane ze sprzeda?y pójd? na pokrycie pensji burmistrza (500 000 z?otych jedna kadencja) i ekipy, która pomog?a mu zosta? burmistrzem, ?eby m.in. zlikwidowa? ??obek w budynku przy ul. Tuwima, który przyda? si? do innych potrzeb, a budynek po przedszkolu, w którym nie chcia?a ju? pracowa? Iwona Szaleniec, sprzeda? na burdel, lub - niechaj ma purysta – salon masa?y u?ytkowych.

Mrozowski sprzeda? ju? nie jedn? dzia?k? miejsk? w Czeladzi, a nie zbudowa? jeszcze dla Czeladzi ani jednego bloku mieszkalnego, chocia? wtedy, kiedy nie zajmowa? si? handlem w?glem z likwidowanej w Czeladzi kopalni Saturn, ca?y czas zasiada? na urz?dzie, jak nie jako burmistrz, to wiceburmistrz do spraw gospodarczo-ekonomicznych.

Tego samego dnia, poni?ej zamieszczono na tej samej stronie internetowej Urz?du Miejskiego  informacj? przestrzegaj?ca mieszka?ców Czeladzi przed oszustem i bardzo dobrze, bo trzeba przestrzega? naiwnych przed oszustami, ale nie wolno przy tej okazji robi? reklamy dla jakiego? stowarzyszenia,  za które podaje si? rzekomo oszust, bo oszustów nie brakuje w Czeladzi.

Rzecz w tym, ?e nie sprzedaje si? 10 haktarów ziemi w Czeladzi, która jest w Unii Europejskiej na skrzy?owaniu dwóch najwa?niejszych dróg ( Wroc?aw – Kraków  E 22 oraz  Gierkówka: Katowice-Warszawa) w cenie 2 miliony za haktar, je?eli w tym samym czasie ziemia w wsi, Kežmarku  na S?owacji w tej samej Unii Europejskiej Cyganie, kosztuje 16 000 Sk za: m2.  +.+-=-+.+ 159 -+.-+=+-.+-

Marek Mrozowski nie wie, ile jest warte 10 haktarów ziemi w Czeladzi, bo burmistrz  Mrozowski nie wie, ile warte s? jego trzy domy, które ujawnia od paru lat po tej samej cenie w o?wiadczeniu maj?tkowym, 

bez rewaloryzacji warto?ci tych domów i gruntów, bo te o?wiadczenia to zwyk?y pic.

-A gdyby tak Mrozowski og?osi?, ?e chce sprzeda? jeden ze swoich domów 

za 20 tys. z?otych, a znalaz? kupca z Warszawy, który by mu da? 60 tys. z?otych,

to czy to jest dobry interes?

- A co on by na na tym  chcia? zarobi??

- On by na tym straci?, bo co on za to dzi? kupi? 

- To, co  on teraz zarobi?

- On nic nie chce zarabia?. On nie chce nic dla siebie, on chce dla innych, obcych ludzi z ca?kiem nieznanym jemu póki co jeszcze kapita?em, nast?pne dzia?ki w Czeladzi sprzedawa?…

- A podobno prezydent Olsztyna trafi? sam do aresztu?   

- To jest du?a ró?nica. Prezydent to nie to samo, co burmistrz: tamtento  podobno si? jeszcze z kim? pieprzy?. 

Donat Lusk i Sabina Grabek (wspó?praca)

+.+-=-+.+ 300 -+.-+=+-.+-

pi?tek, 14 marca 2008, kulturzentrum

 

Tylko za 17.8 mln z?otych chce odda? 9,8536 ha ziemi w dwóch kawa?kach burmistrz Marek Mrozowski (dawniej PZPR, obecnie PO) w po?piechu, 5 marca 2008 r. o godzinie 11.00 w sali nr 113 Urz?du Miasta Czelad?, bo mu si? nie chce dzieli? terenu na mniejsze dzia?ki i sprzeda? z korzy?ci? dla miasta

Burmistrz Miasta Czelad? og?asza przetarg ustny – licytacj? na sprzeda? niezabudowanej nieruchomo?ci przy ul. Handlowej i Pustej w Czeladzi sk?adaj?cej si? z dzia?ek gruntu: nr 7/7, 7/5 i 6/2 k.m. 52 zapisanych w KW nr 16 939 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie, nr 5/6 i 4/10 k.m. 52 zapisanych w KW nr 6499 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie, nr 5/4 k.m. 52 zapisan? w KW nr 14 581 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie, nr 4/6 k.m. 52 zapisan? w KW nr 14 580 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie, nr 7/9 k.m. 52 zapisanej w KW nr 15 497 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie – po?o?onych przy ul. Handlowej w Czeladzi, stanowi?cych w?asno?? Gminy Czelad? o ??cznej powierzchni 7,4287 ha oraz dzia?ek gruntu nr 2/2 i 3/1 k.m. 51 zapisanych w KW nr 15 713 B prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie, nr 16/4 i 16/1 k.m. 51 zapisanych w KW nr 23 722 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie – po?o?onych przy ul. Pustej w Czeladzi o ??cznej powierzchni 2,4249 ha.
??czna powierzchnia nieruchomo?ci przeznaczonych do sprzeda?y wynosi 9,8536 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czelad? powy?szy teren oznaczony jest symbolem 3 UC – „tereny us?ug, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzeda?y powy?ej 2000 m2  , o przeznaczeniu:
Podstawowym:       
a). tereny obiektów handlu detalicznego i gastronomii, obiektów administracji, ??czno?ci, kultury, centrów wystawienniczych;
b). tereny handlu hurtowego, dzia?alno?ci produkcyjnej, obs?ugi komunikacji oraz centrów dystrybucyjnych i baz logistycznych.
Uzupe?niaj?cym:
a). tereny zieleni.
Cena wywo?awcza wynosi kwot? 17.800.000,- z?. (s?ownie: siedemna?cie milionów osiemset tysi?cy z?otych ).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysoko?ci 22 % , który pobrany zostanie przez  Gmin? Czelad? od Nabywcy nieruchomo?ci.
Przetarg odb?dzie si? 5 marca 2008 r.  o godzinie 11.00 w sali nr 113 Urz?du Miasta Czelad? ul. Katowicka 45.
Wadium wnoszone w pieni?dzu w wysoko?ci 3.560.000 PLN nale?y wp?aci? na konto Urz?du Miasta  Czelad? ING Bank ?l?ski K-ce O/Czelad? nr 33 10501269 1000 000 80 21475 95 w terminie do dnia
28 lutego 2008 r.
Za dzie? zap?aty przelewem uwa?a si? dzie? wp?ywu ?rodków na rachunek Urz?du.
O wysoko?ci post?pienia zdecyduj? uczestnicy przetargu (nie mniej ni? 1% ceny wywo?awczej).
Dodatkowe informacje o przetargu mo?na uzyska? w Wydziale Gospodarki Nieruchomo?ciami Urz?du Miasta Czelad? w godzinach pracy Urz?du (tel. 032/76 37 980).
Koszty notarialne i s?dowe zwi?zane ze spisaniem umowy notarialnej ponosi Nabywca.
Burmistrz Miasta mo?e odst?pi? od zawarcia umowy, je?eli Nabywca nie stawi si? do notariusza bez usprawiedliwienia w terminie podanym w zawiadomieniu lub nie wp?aci wylicytowanej ceny nieruchomo?ci ,a wp?acone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium uczestnika przetargu, który go wygra, zalicza si? na poczet ceny nabycia nieruchomo?ci.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwo?ania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

http://www.czeladz.pl/component/option,com_ogloszenia/task,view/id,156/Itemid,151/lang,pl/Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X