STATOIL+ORLEN+Czeladź= “Rewitalizacja” historycznej części miasta po myśli żydokomunisty

1 februarie 2008
których nie wykry?a obecna w Czeladzi kontrola NIK-u

                  kliknij, ?eby obejrze? BURDEL-SHOW: przedszkole oddali na nocny klub

do Przewodnicz?cej Rady Miasta Czelad?: Wojewoda Sl?ski nie panuje nad podleglymi mu urzednikami

 wys?uchaj  wej?? na stron?/   Seitenzugriffe insgesamt  67.324

  Szanowna Pani Przewodnicz?ca,
  
jeszcze raz dzi?kuj? za spotkanie i rozmow? na temat najwa?niejszych spraw dla Czeladzi: zamieszanie wokó? swojej osoby, jakie w tych dniach wywo?a? by?y burmistrz Marek Mrozowski w sposób zamierzony, nie oddaj?c w terminie ustawowym jakiego? papierka, ma przykry? rzecz jasna  
 
dzia?ania, których nie wykry?a obecna w Czeladzi przed miesi?cem kontrola NIK-u.
  
Orzeczenie S?du Administracyjnego z Gliwic pomo?e na krótk? met? umocni? przyja?? pomi?dzy kr?gami pewnych osób w obu miastach, za któr? Czelad? zap?aci?a ju? 40 tys. z?otych z przeznaczeniem na kopi? rze?by ustawionej przez Mrozowskiego przed Klubem pod Filarami. Klub ten by?y burmistrz Mrozowski wyremontowa? i odda? na miejsce pracy dla ?ony swojego kolegi Zbigniewa Szale?ca, by?ego pi?karza pi?ki no?nej i trenera okr?gówki, powo?anego przez Mrozowskiego na swojego zast?pc?, a przed rokiem przy wybitnej pomocy Mrozowskiego (odda? w?asny dom w Rynku na lokal przedwyborczy)  wybranego na senatora RP.
 
Mrozowski wspólnie z Szale?cem sprzedali budynek przedszkola, w którym jako przedszkolanka zatrudniona by?a ?ona tego? Szale?ca, z przeznaczeniem na dom masa?y erotycznych. Instaluj?c burdel w bezpo?rednim s?siedztwie budynku ko?cio?a pod wezwaniem ?w. Archanio?ów, Micha?a, Gabriela i Rafa?a naruszyli oni m. inn. ustaw? zabraniaj?c? sprzeda?y i picia alkoholu w pobli?u miejsca ?wi?tego. Obaj ci ?ydokomuni?ci, aktywni jeszcze w czasach studiów w PZPR, przepisali si? w zesz?ym roku do Platformy Obywatelskiej, ?eby ca?e odium zrzuci? na Tuska i Niesio?owskiego. A ten ostatni przyjecha? oczywi?cie do Czeladzi, ?eby przyklepa? przyja?? z takimi samymi jak on i wpisa? si? do Ksi?gi Pami?tkowej, któr? za?o?y?a dla niego Iwona Szaleniec.
  
Przez wiele lat Czelad? nie mia?a Planu Zagospodarowania Przestrzennego, bo kto? mia? w tym interes. Mrozowski móg? jako burmistrz sprzedawa? miejskie grunta, a to na M-1, a to na stacje benzynowe w zabytkowym Rynku i pod Rynkiem, a to na knajpy i dwory powstaj?ce w szczerym polu, bez dróg dojazdowych. Teraz si? okazuje, ?e jest jednak jaki? plan rozwoju Czeladzi, i ?e na tym planie s? drogi dojazdowe do tych lokali, których wcze?niej nie by?o.
 
Po takiej informacji w ka?dym innym województwie ju? dawno prokurator siedzia?by nad tymi planami, a burmistrz i jego zast?pca siedzieliby, ale nie na fotelach burmistrza i senatora. Wojewóda Sl?ski nie panuje niestety nad swoimi urz?dnikami; wczoraj jaki? dyrektor wypowiada? si? dla Radia Katowice w oderwaniu od przygn?biaj?cej rzeczywisto?ci w Czeladzi, kryminalnej, mocno zorganizowanej, a tylko w aspekcie orzeczenia s?du z Gliwic i tego, co mo?e jego zdaniem Mrozowski.
 
Wojewod? w Katowicach móg? by? mianowany Jerzy Kronhold, pisarz z d?ugoletni? praktyk? w dyplomacji, przyjaciel Wac?awa Havla i mi?o?nik sztuki. Przyznam szczerze: by?em temu przeciwny, bo dosta?em od Jurka na Targach Ksi??ki w Warszawie w prezencie jego ostatni? ksi??k?: Wiek Br?zu. A w niej takie pere?ki jak wiersz zatytu?owany: Krótki Deszcz
  
Krótki deszcz,
prysznic, rz?sista
ulewa – wachlarz,
który rozpostar? si?
i jeszcze szybciej
z?o?y?.
 
Zaurczy? mnie ten tomik wierszy, si?gam po niego, bo jest o niebo lepszy od wszystkiego, co napisa? Adam Zagajewski, kolega Jurka z Grupy Teraz, typowany przez Szymborsk? do Nagrody Nobla.
 
My?la?em, ?e urz?dnikiem mo?e by? ka?dy, bo nie ka?dy mo?e by? Poet? takim jak Kronhold, z którym wspólnie publikowali?my wiersze w czerwcu 1974 roku w katowickim dwutygodniku spo?eczno-kulturalnym "Pogl?dy".
Wojewoda Tomasz Pietrzykowski w 1974 roku nie umia? jeszcze samodzielnie chodzi?, bo nie mia? roku. Urodzi? si? 6 pa?dziernika 1973 w Raciborzu. Po studiach doktoranckich wyjecha? w 2004 roku jako jeden z wielu obserwatorów na Ukrain?, zacz?? stawia? pierwsze kroki w ?wiecie polityki.
  
Dzia?alno?? Marka Mrozowskiego wspiera grupa ?yczliwych mu osób, do których nale?y radna Walczakowa, ?ona autora monografii o Gierku, doktoranta w Instytucie Sl?skim kierowanym przez Wo?czewa, który domaga? si? w 1980 roku interwencji Moskwy w Polsce. Nie wiem, co robi Wo?czew, Walczak jest dzisiaj profesorem historii w jednej z pi?ciu wy?szych uczelni w Cz?stochowie.
   
Dekomunizacja w Polsce musi by? rzetelnie przeprowadzona, rzecz przecie? nie w tym tylko, ?eby w Czeladzi usun?? symbole w?adzy komunistycznej (Mrozowskiego i Walczakow?) oraz dwa komunistyczne pomniki. Je?eli Marek Mrozowski przez wiele lat wyprowadza? z kasy miasta pieni?dze na Stowarzyszenie Mi?o?ników Czeladzi, które to stowarzyszenie nie jest nigdzie zarejestrowane, nie ma numeru KRS, nie ma konta, nie ma nad nim nikt kontroli, to chyba pope?nia? zwyczajne przest?pstwo. Uchodzi?o mu to, bo przez d?ugie lata Przewodnicz?c? Rady Miasta by?a ?ona profesora Walczaka, pani Walczakowa.
 
Fa?szywe Stowarzyszenia s?u??ce do podpierania fa?szywych ludzi na pa?stwowych stanowiskach demoralizuj? m?odzie? jak burdele pod ko?cio?em, urz?dzane w miejsce zamykanych przedszkoli.
 
Fa?szywe stowarzyszenia psuj? i kompromituj? te? uczciwych ludzi, którzy pe?ni dobrej woli zaczynaj? w nich spo?ecznie dzia?a? i wykazywa? si?, a dopiero z czasem dowiaduj? si? ?e wdepn?li, ?e co? tu ?mierdzi, jest nie tak, jak by? powinno, ?e kto? ich omota?. Przyn?ci? i zarzuci? sieci.
  
Szanowna Pani Przewodnicz?ca,
 
pisz? te s?owa nie po to, ?eby Wojewod? nak?oni? do pisania wierszy, ale ?eby uczuli? Pani? oraz innych ludzi na Z?o, które rozsiad?o si? i rozpar?o w Polsce i w naszym mie?cie, bo czuje si? jak u siebie. Bo nie ma mu kto powiedzie?: won!
Bo na wystawie, któr? obejrza?em w zesz?ym roku w Muzeum Miejskim w Sosnowcu eksponowane by?y pami?tki po ?ydokomunistycznej przesz?o?ci: czerwone sztandary i fotografie Gierka, na drugich fotografiach biskup Smigielski przybija? gwó?d? do drzewca sztandaru szko?y nazywanej imieniem miejscowego szansonisty( Ob Blond, ob Braun – ich liebe ale Frau*n, mein Herz ist gross) ten sam biskup-Polak z kropid?em przy nadawaniu innej sosnowieckiej szkole imienia arcykatolickiego homoseksualisty i libera?a prawdziwie europejskiego formatu. W Sosnowcu zlikwidowano w ostatnich 4 latach m. in. szko?y im.: Jana Kochanowskiego, Miko?aja Kopernika, Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza, W?adys?awa Reymonta.
   
Samo za? pisanie wierszy daje tak? rado??, ?e po latach patrz?c na papier przez siebie podpisany poeta mo?e powiedzie?: Panie Bo?e, dzi?kuj? Ci, ?e nie ca?y si? zestarza?em.
  
Z pozdrowieniami, szacunkiem 
  
Z Frankfurtu mówi?  
  
Stefan Kosiewski
 
 
 
http://tinyurl.com/39kf3p   Freitag, 25. Mai 2007 – 20:42 Uhr (CEST)

19:29, reakcja , Czelad?
Link Skomentuj »
?roda, 30 stycznia 2008
 

STATOIL+ORLEN+Czelad?= "Rewitalizacja" historycznej cz??ci miasta po my?li ?ydokomunisty
Rewitalizacja miasta" Czelad?-STATOIL. Burmistrz Marek Mrozowski postara? si? w 2005 roku, ?eby Czelad? mia?a wreszcie jak?? Strategi? Rozwoju Miasta i Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich, ale dopiero wtedy, kiedy ju? sprzeda? pod stacje benzynowe dzia?ki w historycznym centrum miasta, na skrzy?owaniu g?ównych ulic. http://ro.weblog.ro
 
Od Czelad? – zni…


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X