proniemiecki lobbysta-rewizjonista wykorzystuje posadę Dyrektora IPN do uprawiania antypolskiej polityki: Kazimierz Wóycicki

6 decembrie 2007

 by?y dziennikarz "Zycia Warszawy" Kazimierz Wóycicki,  od 1.1.2005 roku na posadzie Dyrektora IPN Kieresa i Kuleszy w Szczecinie,  zas?yn?? m. in. z tego, i? maj?c w kieszeni nominacj? na nowe, lepiej p?atne stanowisko pracy, wypowiada si? nagminnie w bardzo kontrowersyjny sposób na niezwykle powa?ne tematy, co niesie ryzyko dla interesów Polski i spraw polskich, a Wóycickiemu przynosi tylko za darmo tani rozg?os.

 
Tak by?o kiedy Kazimierz Wóycicki nie by? jeszcze Dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Lipsku i s?usznie zarzuca? w?adzom w Warszawie, ?e  „… piel?gnowano wizj? ludowej i siermie?nej Polonii po to, by nie zajmowa? si? niewygodn? wspó?czesno?ci? i izolowa? emigracj? polityczn? …”  (Rzeczpospolita,  17.4.1999, nr. 90).
 
Tak samo maj?c przenosi? si? z Lipska do Szczecina Kazimierz Wóycicki wyst?pi? w Deutsches-Polen Institut w Darmstadt z antypolsk?   tez? o nie istnieniu Polonii, czy te? w ogóle grupy mniejszo?ciowej polskiej w Niemczech, która to Grupa zapisana zosta?a w Przyjacielskim Traktacie Polsko-Niemieckim z 17.6.1991 roku.
 
Nie wiadomo na jakie jeszcze stanowisko publiczne w Polsce przeniesiony zostanie wkrótce Kazimierz Wóycicki, ale dla wszystkich jest ju? chyba dostatecznie jasne, ?e nie mo?na godzi? roli purimowego weso?ka z zajmowaniem stanowiska Dyrektora Instytutu Pami?ci Narodowej Komisji ds. Scigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
 
W wypowiedzi dla Radia Deutschlandradio Kultur Wóycicki powiedzia? za? ostatnio wprost, ?e jemu by?oby mi?o (lieb), gdyby  Polska przekaza?a  zbiory tzw. Berlinki do Niemiec w ?lad za najstarszym egzemplarzem Biblii w t?umaczeniu Lutra, który to egzemplarz premier Jerzy Buzek przekaza? beztrosko i za nic w naiwnym ge?cie dobrej woli kanclerzowi Schröderowi w 2000 roku.
 
Wiadomo, ?e Schröder w odpowiedzi na tamten niepotrzebny w polskiej polityce,  fa?szywy gest Buzka buduje ruroci?g na dnie Ba?tyku, który spowoduje, ?e Polska nie uzyska ?adnych wp?ywów za tranzyt ropy, gazu, czy co to tam b?dzie p?yn??o (i w któr? stron??) ruroci?giem budowanym pod nadzorem by?ego kanclerza Niemiec.
 
Nie wiadomo jeszcze, czy Prof. Kazimierz Wóycicki zajmie wkrótce stanowisko Sekretarza Stanu w rz?dzie Donalda Tuska?  Czy zostanie oficjalnie doradc? ds. stosunków polsko-niemieckich, bo ta synekura przypad?a jak wiadomo niedawno w udziale Prof. W?adys?awowi Bartoszewskiemu, który ??czy j? umiej?tnie z zajmowaniem stanowiska Wiceprzewodnicz?cego Rady Nadzorczej  Grupy Ergo Hestia (która jest mi?dzynarodowym instytutet finansowym), czy  te? cz?onka Rady Fundacji Integralia, powo?anej przez Grup? Ergo Hestia, a mo?e jedno i drugie? A nie wiadomo te?, czy Prof. B. ujawi? w wymaganym ustawowo czasie i o?wiadczeniu maj?tkowym ew. dochody ze wszystkich zajmowanych przez siebie stanowisk? Tego wymaga ustawa od Sekretarza Stanu. 
 
Rekapituluj?c powiedzmy tak: gdyby ze wzgl?dów protokolarnych, zdrowotnych, czy geriatrycznych jeden Profesor mia? wkrótce ust?pi? w polityce stanowiska drugiemu, to kapitaln? wypowied? Kazimierza Wóycickiego, zapowiadaj?c? mo?liwo?? kapitulacji Polski w sprawie tzw. Berlinki,  mo?na ods?ucha? w oryginalnym j?zyku niemieckim po klikni?ciu  w link, który w interesie spraw Polski  niejszym si? tu wskazuje.
  
Stefan Kosiewski
Postfach 800 626, 65906 Frankfurt am Main
Polnisches Kulturzentrum e.V., Vorsitzender
http://polonia.blox.pl 
 
ad Kazimierz W.:
http://emigrant.blox.pl/2006/12/Woycicki-und-Bingen-statt-echte-polnische.html


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X