Mafia, która rządzi Polską z ukrycia

20 decembrie 2008

a jak si? nazywa? Palikot wcze?niej i kto na tym geszefcie w Czeladzi straci?? »w Czeladzi rozkr?ca?em swój pierwszy biznes – ujawni? pose? Janusz Palikot
  
EL?BIETA KRÓLIKOWSKA-AVIS,  ofiara zdrajcy, która ujawnia dokumenty i mówi prawd? i tylko prawd? o nikczemnej dzia?alno?ci ?ydowskich agentów S?u?by Bezpiecze?stwa: Stefana Niesio?owskiego i Andrzeja Czumy, których zdradzieckie i nikczemne post?powanie wykorzystywane jest nadal przez  by?ych i obecnych mocodawców, by?ych oficerów SB, a obecnie cz?onków ?ydokomunistycznej mafii, która rz?dzi Polsk? z ukrycia, by eksploatowa? Naród Polski za pomoc? ró?nego rodzaju "spó?ek w?glowych", spó?dzielni Solidarno?? ?ydowskich spo?ywców . 
  

Stefan Niesio?owski, senator Zbigniew Szaleniec z Czeladzi , Zast?pca Tuska w PO Dolniak z B?dzina, M. Mrozowski z Czeladzi
Marek Mrozowski - ?ydokomuna - Zbigniew Szaleniec - ho?ota - Czeladz - gurka - z?oczy?cy
  
Stefan Myszkowski-Niesio?owski (Nussbaum) podpisa? oficerom S?u?by Bezpiecze?stwa zgod? na wspó?prac? w ?ledztwie w zamian za z?agodzenie wyroku a nast?pnie zdradzi? swoj? narzeczon?, w?asnego brata i blisko sto innych osób, które wci?gn?? do organizacji Ruch, której by? za?o?ycielem i jednym z trzech przywódców. Po zwolnieniu z wi?zienia szubrawiec zrobi? karier? naukow? w komunistycznym PRL-u i karier? polityczn? w ?ydokomunistycznej RP.

 


W okolicach Torunia stworzył sieć punktów sprzedaży węgla. Interes się kręcił, więc stanął na nogi, a BLIDA się polo

31 octombrie 2008

 
burmistrz Marek  Mrozowski   na urz?dowej stronie Urz?du Miasta ?yciorys: 
(…) Szalony pocz?tek lat dziewi??dziesi?tych okaza? si? szcz??liwy. Dobre przygotowanie zawodowe, a w szczególno?ci znajomo?? zasad rachunkowo?ci przyda?y si? bardzo. Pracowa? w tym czasie w kilku firmach prywatnych, prowadz?c nie tylko roboty budowlane, ale i ksi?gowo??. W okolicach Torunia stworzy? sie? punktów sprzeda?y w?gla. Interes si? kr?ci?, wi?c po latach ci?g?ego oszcz?dzania do?? szybko stan?? na nogi http://www.czeladz.pl/02_burmistrz.asp

Wtorek, 13 grudnia 2005 
  
Szaleniec Zbigniew, kolega Mrozowskiego obecnie w PO, a w pierwszym PRL-u w PZPR (za poprzedniej ?ydokomuny ci?gn?? na dniówkach do?owych jako pi?karz IV ligi okr?gowej, a obecnie robi za senatora RP) robi? za zast?pc? burmistrza Czeladzi a Barbara Blida ?y?a jeszcze nie zastrzelona w s?siaduj?cych z Czeladzi? Siemianowicach i jeszcze prokuratura nie zarzuca?a jej zwi?zków z Mafi? W?glow? tak jak i Mrozowskiemu nie zarzuca do dzisiaj.
  
Po zamordowaniu si? Barbary Blidy Marek Mrozowski usun?? jednak ze swojego oficjalnego ?yciorysu w?tek w?glowy w dochodzeniu do maj?tku, czarne geszefty na w?glu.


Untitled31.10

31 octombrie 2008

Zyd ma pomysł na drugi Izrael w Polsce; hymn państwowy – prawa autorskie prywatne!

18 iunie 2008
 
 
Drugi Izrael w Polsce?
 
Zyd ma pomys? utworzenia drugiego ?ydowskiego pa?stwa
 
Ronen Eidelman, lewicowy, ?ydowski dzia?acz z Nowego Jorku chce utworzy? w niemieckiej Turyngii drugie ?ydowskie pa?stwo obok Izraela. Nie wyklucza, ?e spróbuje zrealizowa? projekt w Polsce. Mówi si? o Dolnym i Górnym Sl?sku, ale w pami?ci jest wypowied? Donalda Tuska na temat autonomii dla Regionu Kaszub ko?o Gda?ska.
 
 
S? ju? symbole Judeoturyngii (Judeopolonii): 
god?o, flaga w bia?o-czerwone pasy i hymn, który mo?na tu ods?ucha?   
 
S?owa podobne do polskiej piosenki ludowej zas?yszanej w Chmielniku i spisanej przez poet? Stanis?awa Dawida Ligonia:
 
    Polnisch (copyright by: Stan David Ligon & Donat Lusk)
     Czas ju? nasta?
 
    Wiwatujem
    czas ju? nasta?
    mi?o?ci, pokoju.
    Tylem trwalim
    a czekalim
    z nadziej?, pospo?u.
 
    S?ysz? pie?n t?
    mi?o??, pokój,
    serca wype?niaj?
    A ka?dy ton
    tak mówi to:
    rankiem s?onko wsta?o.
 
    Przesz?a noc ju?
    ?wiat si? budzi
    ochoczo w?ród pragnie?.
    G?os si? niesie
    s?yszysz przecie?
    glori?, si??, chwa??.
 

   Yiddish:
   Und ist die Zeit

   un zol vi vayt
   nokh zayn di tsayt
   fun libe un fun sholem
   dokh kumen vet
   tsi fri tsi spet
   di tsayt es iz keyn kholem

   ikh her dos lid
   fun libe, frid
   fun mekhtike gezangen
   un yeder ton
   fun lid zogt on
   di zun iz oyfgegangen

   es ekt di nakht
   di velt dervakht
   ful hofnung, lust un shtrebn
   un her in luft
   a shtime ruft
   tsu mut un kraft un lebn

  German:
  Das Neue Lied

  Und ist die Zeit
  auch noch so weit
  von Liebe und von Frieden,
  wir ahnen sie,
  ob spaet, ob frueh,
  die Zeit ist uns beschieden.

  Ich hoer das Lied
  von Lieb und Fried,
  das so viel Herzen sangen.
  Und jeder Ton
  sagt heute schon,
  die Sonn ist aufgegangen.

  Es geht die Nacht,
  die Welt erwacht
  voll Hoffnung, Lust und Streben.
  Hoert in der Luft,
  die Stimme ruft
  zu Mut und Kraft und Leben!
 
medinatweimar.org/2008/06/10/ anthem -for-medinat-weimar

"?l?sk mo?e pój?? w ?lady Kosowa"

  Rz?dowa "Rossijskaja Gazieta" informuje, ?e ?l?sk mo?e pój?? za przyk?adem      Kosowa i oddzieli? si? od Polski. Dziennik podaje te?, ?e ?l?scy liderzy oskar?aj? w?adze w Warszawie o budow? totalitarnego pa?stwa. Aktywi?ci ?ydowscy z tzw. Ruchu Autonomii ?l?ska g?osz? fa?szywie, ?e s? narodowo?cu ?l?skiej i chc? rozbioru Polski a prawo NIC nie robi !

22:38, reakcja , prowokatorzy, margines polityczny
Link 
http://pkn.blox.pl

Należy wyciąć raka żydokomuny! Bo zeżre Naród Polski ta choroba antyspołeczna, która atakuje też populację żydowską

10 aprilie 2008

ho?ota - ?ydokomuna - zabytki - Czeladz - z?oczy?cy

28 views

(…) Dyskusja podczas Konferencji by?a niezwykle emocjonuj?ca. Zbyt wiele krzywd ju? wyrz?dzono od 1989 roku ludziom przypisanym niegdy? spó?dzielczo?ci mieszkaniowej i praktycznie nikt nie poniós? za to konsekwencji.
niedziela, 06 kwietnia 2008
Bookmark: entry_2984236
Radni w Czeladzi porzucili prac?, ?eby nie uchwali? sk?adki na Powiat i zwali? si? kup? w B?dzinie na Radzie Powiatu

 domy ?ydowskie w Czeladzi,  bezpowrotnie zniszczone zabytki architektury drewnianej

Do Wojewody Sl?skiego

pana Zygmunta ?ukaszczyka

w nawi?zaniu do mojego zapytania z czwartku, 27 marca 2008 r. dot.  m.in. podejrzenia o nepotyzm zastosowany przez burmistrza Czeladzi mgra Marka Mrozowskiego przy obsadzaniu stanowisk w Urz?dzie Miasta Czelad?  bliskimi cz?onkami jego rodziny

pragn? zapyta?, czy Rada Miasta Czelad? zajmie si? wreszcie kiedy? spraw? wniosku o repatriacj? do Ojczyzny mojej osoby i przyznania mi m.in. mieszkania w budynku komunalnym po by?ym Szpitalu Psychiatrycznym, bo 27 marca 2008 ca?a ta Rada Miejska  przerwa?a sesj? Rady Miejskiej w Czeladzi tylko po to, ?eby nie przeg?osowa? uchwa?y o przekazaniu ?rodków finansowych do powiatu oraz by cz??? cz?onków czeladzkiej Rady Miejskiej mog?a uda? si? tego samego dnia do powiatowego B?dzina, ?eby tam przerwa? obrady Rady Powiatu tylko dlatego, ?e  z  Zarz?du Powiatu zwolniono wcze?niej z pracy kole?ank? burmistrza mgra Mrozowskiego.

               Chcia?bym te? przy okazji poinformowa? Pana Wojewod?,

?e w  poniedzialek, 02 lipca 2007  r.  wydawany przeze mnie magazyn internetowy, który postanowieniem S?du w Katowicach wpisany zosta? 31 sierpnia 2000 r. do rejestru dzienników i czasopism / Sygn. akt. I. Ns. Rej. Pr 159 2000  zauwa?a?:

Dintojra w Czeladzi, czyli Zamach na Demokracj? dokonywany w stylu bandy
?ydowskiej Urke Nachalnika uchodzi uwadze Wojewody Sl?skiego dra
Tomasza Pietrzykowskiego, który jest chyba z urz?du zobowi?zany do kontroli oraz informowania premiera i organów ?cigania o bezprawiu i nieprawid?owo?ciach w funkcjonowaniu lokalnej demokracji.

Nie mo?e bowiem by? tak, ?e w Czeladzi burmistrz i Rada Miejska zajmuje
si? tylko i wy??cznie handlem gruntami i lokalami oraz odsuwaniem ze stanowisk niepo??danych ?wiadków, a nie oddano w Czeladzi po 1989 roku ani jednego mieszkania komunalnego do u?ytku (…)

Donat Lusk: Zamach na w?adz? i w?asno?? w Czeladzi            Download this episode (5 min)

 
Z najlepszymi wspomnieniami m?odzie?y szkolnej z miasta Zory, w którym Pan Wojewoda te? kiedy? naucza?, a  któr? to m?odzie? zach?ca?em w 2000 roku m.in. do manifestowania odwagi obywatelskiej i twórczej aktywno?ci w ?yciu publicznym ??cz? szczególne wyrazy szacunku. 

     

Gazeta Zorska zatytu?owa?a notatk? na ten temat tych spotka?: „M?odzi bez kompleksów”. Podoba mi si? ten tytu?. Serdecznie pozdrawiam. +.+-=-+.+ 508 -+.-+=+-.+-
 
 Stefan Kosiewski, 

azylant polityczny,  na emigracji w RFN od 15 grudnia 1982 roku

  Frankfurt nad Menem

16:56, kultur , ?ory
Link

 
 

Senator Zbigniew Szaleniec, siedzi za urn? bia?o-czerwon? z lewej  (Platforma Obywatelska RP) bezprawnie nadzoruje oddawanie g?osów na sesji Rady Miasta Czelad? wywieraj?c terror psychiczny na niezale?nych Radnych.

technologie, tu i tam


tylko za 17 mln zł. chce oddać 10 hektarów pod hipermarkiet Mrozowski Marek, burmistrz Czeladz

2 februarie 2008
burmistrz Mrozowski sprzedaje 10 hektarów ziemi tylko za 17 mln z?. na skrzy?owaniu dwóch najwa?niejszych dróg w Polsce!
Od Czelad? – zni…
Mrozowski Marek: sprzedam auto za dych?, a jak kto? da 30 z?otych, to SUKCES!
 
Dzia?ka za 22 mln. sprzedana
14.03.2008
W dniu 5 marca br. odby? si? przetarg ustny – licytacja na sprzeda? niezabudowanej nieruchomo?ci przy ul. Handlowej i Pustej w Czeladzi o powierzchni 9,8536 ha. Cena wywo?awcza dzia?ki wynosi?a 17 mln 800 tys. z?.

W przetargu wylicytowano cen? 21.933.160 z? w tym VAT, za któr? to dzia?ka zosta?a ostatecznie sprzedana. Nabywc? zosta?a firma INVEST PARK 12 z Warszawy - poinformowano po 9 dniach od za?atwienia interesu przez burmistrza Marka Mrozowskiego na stronie internetowej Urz?du Miasta Czelad?.

 Nie wiadomo, dlaczego zwlekano a? 9 dni z poinformowaniem mieszka?ców Czeladzi o tym, ?e kolejny, tym razem prawie 10-cio hektarowy kawa?ek polskiej ziemi sprzedano za psie grosze, a pieni?dze uzyskane ze sprzeda?y pójd? na pokrycie pensji burmistrza (500 000 z?otych jedna kadencja) i ekipy, która pomog?a mu zosta? burmistrzem, ?eby m.in. zlikwidowa? ??obek w budynku przy ul. Tuwima, który przyda? si? do innych potrzeb, a budynek po przedszkolu, w którym nie chcia?a ju? pracowa? Iwona Szaleniec, sprzeda? na burdel, lub - niechaj ma purysta – salon masa?y u?ytkowych.

Mrozowski sprzeda? ju? nie jedn? dzia?k? miejsk? w Czeladzi, a nie zbudowa? jeszcze dla Czeladzi ani jednego bloku mieszkalnego, chocia? wtedy, kiedy nie zajmowa? si? handlem w?glem z likwidowanej w Czeladzi kopalni Saturn, ca?y czas zasiada? na urz?dzie, jak nie jako burmistrz, to wiceburmistrz do spraw gospodarczo-ekonomicznych.

Tego samego dnia, poni?ej zamieszczono na tej samej stronie internetowej Urz?du Miejskiego  informacj? przestrzegaj?ca mieszka?ców Czeladzi przed oszustem i bardzo dobrze, bo trzeba przestrzega? naiwnych przed oszustami, ale nie wolno przy tej okazji robi? reklamy dla jakiego? stowarzyszenia,  za które podaje si? rzekomo oszust, bo oszustów nie brakuje w Czeladzi.

Rzecz w tym, ?e nie sprzedaje si? 10 haktarów ziemi w Czeladzi, która jest w Unii Europejskiej na skrzy?owaniu dwóch najwa?niejszych dróg ( Wroc?aw – Kraków  E 22 oraz  Gierkówka: Katowice-Warszawa) w cenie 2 miliony za haktar, je?eli w tym samym czasie ziemia w wsi, Kežmarku  na S?owacji w tej samej Unii Europejskiej Cyganie, kosztuje 16 000 Sk za: m2.  +.+-=-+.+ 159 -+.-+=+-.+-

Marek Mrozowski nie wie, ile jest warte 10 haktarów ziemi w Czeladzi, bo burmistrz  Mrozowski nie wie, ile warte s? jego trzy domy, które ujawnia od paru lat po tej samej cenie w o?wiadczeniu maj?tkowym, 

bez rewaloryzacji warto?ci tych domów i gruntów, bo te o?wiadczenia to zwyk?y pic.

-A gdyby tak Mrozowski og?osi?, ?e chce sprzeda? jeden ze swoich domów 

za 20 tys. z?otych, a znalaz? kupca z Warszawy, który by mu da? 60 tys. z?otych,

to czy to jest dobry interes?

- A co on by na na tym  chcia? zarobi??

- On by na tym straci?, bo co on za to dzi? kupi? 

- To, co  on teraz zarobi?

- On nic nie chce zarabia?. On nie chce nic dla siebie, on chce dla innych, obcych ludzi z ca?kiem nieznanym jemu póki co jeszcze kapita?em, nast?pne dzia?ki w Czeladzi sprzedawa?…

- A podobno prezydent Olsztyna trafi? sam do aresztu?   

- To jest du?a ró?nica. Prezydent to nie to samo, co burmistrz: tamtento  podobno si? jeszcze z kim? pieprzy?. 

Donat Lusk i Sabina Grabek (wspó?praca)

+.+-=-+.+ 300 -+.-+=+-.+-

pi?tek, 14 marca 2008, kulturzentrum

 

Tylko za 17.8 mln z?otych chce odda? 9,8536 ha ziemi w dwóch kawa?kach burmistrz Marek Mrozowski (dawniej PZPR, obecnie PO) w po?piechu, 5 marca 2008 r. o godzinie 11.00 w sali nr 113 Urz?du Miasta Czelad?, bo mu si? nie chce dzieli? terenu na mniejsze dzia?ki i sprzeda? z korzy?ci? dla miasta

Burmistrz Miasta Czelad? og?asza przetarg ustny – licytacj? na sprzeda? niezabudowanej nieruchomo?ci przy ul. Handlowej i Pustej w Czeladzi sk?adaj?cej si? z dzia?ek gruntu: nr 7/7, 7/5 i 6/2 k.m. 52 zapisanych w KW nr 16 939 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie, nr 5/6 i 4/10 k.m. 52 zapisanych w KW nr 6499 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie, nr 5/4 k.m. 52 zapisan? w KW nr 14 581 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie, nr 4/6 k.m. 52 zapisan? w KW nr 14 580 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie, nr 7/9 k.m. 52 zapisanej w KW nr 15 497 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie – po?o?onych przy ul. Handlowej w Czeladzi, stanowi?cych w?asno?? Gminy Czelad? o ??cznej powierzchni 7,4287 ha oraz dzia?ek gruntu nr 2/2 i 3/1 k.m. 51 zapisanych w KW nr 15 713 B prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie, nr 16/4 i 16/1 k.m. 51 zapisanych w KW nr 23 722 prowadzonej w S?dzie Rejonowym w B?dzinie – po?o?onych przy ul. Pustej w Czeladzi o ??cznej powierzchni 2,4249 ha.
??czna powierzchnia nieruchomo?ci przeznaczonych do sprzeda?y wynosi 9,8536 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czelad? powy?szy teren oznaczony jest symbolem 3 UC – „tereny us?ug, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzeda?y powy?ej 2000 m2  , o przeznaczeniu:
Podstawowym:       
a). tereny obiektów handlu detalicznego i gastronomii, obiektów administracji, ??czno?ci, kultury, centrów wystawienniczych;
b). tereny handlu hurtowego, dzia?alno?ci produkcyjnej, obs?ugi komunikacji oraz centrów dystrybucyjnych i baz logistycznych.
Uzupe?niaj?cym:
a). tereny zieleni.
Cena wywo?awcza wynosi kwot? 17.800.000,- z?. (s?ownie: siedemna?cie milionów osiemset tysi?cy z?otych ).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysoko?ci 22 % , który pobrany zostanie przez  Gmin? Czelad? od Nabywcy nieruchomo?ci.
Przetarg odb?dzie si? 5 marca 2008 r.  o godzinie 11.00 w sali nr 113 Urz?du Miasta Czelad? ul. Katowicka 45.
Wadium wnoszone w pieni?dzu w wysoko?ci 3.560.000 PLN nale?y wp?aci? na konto Urz?du Miasta  Czelad? ING Bank ?l?ski K-ce O/Czelad? nr 33 10501269 1000 000 80 21475 95 w terminie do dnia
28 lutego 2008 r.
Za dzie? zap?aty przelewem uwa?a si? dzie? wp?ywu ?rodków na rachunek Urz?du.
O wysoko?ci post?pienia zdecyduj? uczestnicy przetargu (nie mniej ni? 1% ceny wywo?awczej).
Dodatkowe informacje o przetargu mo?na uzyska? w Wydziale Gospodarki Nieruchomo?ciami Urz?du Miasta Czelad? w godzinach pracy Urz?du (tel. 032/76 37 980).
Koszty notarialne i s?dowe zwi?zane ze spisaniem umowy notarialnej ponosi Nabywca.
Burmistrz Miasta mo?e odst?pi? od zawarcia umowy, je?eli Nabywca nie stawi si? do notariusza bez usprawiedliwienia w terminie podanym w zawiadomieniu lub nie wp?aci wylicytowanej ceny nieruchomo?ci ,a wp?acone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium uczestnika przetargu, który go wygra, zalicza si? na poczet ceny nabycia nieruchomo?ci.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwo?ania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

http://www.czeladz.pl/component/option,com_ogloszenia/task,view/id,156/Itemid,151/lang,pl/


STATOIL+ORLEN+Czeladź= “Rewitalizacja” historycznej części miasta po myśli żydokomunisty

1 februarie 2008
których nie wykry?a obecna w Czeladzi kontrola NIK-u

                  kliknij, ?eby obejrze? BURDEL-SHOW: przedszkole oddali na nocny klub

do Przewodnicz?cej Rady Miasta Czelad?: Wojewoda Sl?ski nie panuje nad podleglymi mu urzednikami

 wys?uchaj  wej?? na stron?/   Seitenzugriffe insgesamt  67.324

  Szanowna Pani Przewodnicz?ca,
  
jeszcze raz dzi?kuj? za spotkanie i rozmow? na temat najwa?niejszych spraw dla Czeladzi: zamieszanie wokó? swojej osoby, jakie w tych dniach wywo?a? by?y burmistrz Marek Mrozowski w sposób zamierzony, nie oddaj?c w terminie ustawowym jakiego? papierka, ma przykry? rzecz jasna  
 
dzia?ania, których nie wykry?a obecna w Czeladzi przed miesi?cem kontrola NIK-u.
  
Orzeczenie S?du Administracyjnego z Gliwic pomo?e na krótk? met? umocni? przyja?? pomi?dzy kr?gami pewnych osób w obu miastach, za któr? Czelad? zap?aci?a ju? 40 tys. z?otych z przeznaczeniem na kopi? rze?by ustawionej przez Mrozowskiego przed Klubem pod Filarami. Klub ten by?y burmistrz Mrozowski wyremontowa? i odda? na miejsce pracy dla ?ony swojego kolegi Zbigniewa Szale?ca, by?ego pi?karza pi?ki no?nej i trenera okr?gówki, powo?anego przez Mrozowskiego na swojego zast?pc?, a przed rokiem przy wybitnej pomocy Mrozowskiego (odda? w?asny dom w Rynku na lokal przedwyborczy)  wybranego na senatora RP.
 
Mrozowski wspólnie z Szale?cem sprzedali budynek przedszkola, w którym jako przedszkolanka zatrudniona by?a ?ona tego? Szale?ca, z przeznaczeniem na dom masa?y erotycznych. Instaluj?c burdel w bezpo?rednim s?siedztwie budynku ko?cio?a pod wezwaniem ?w. Archanio?ów, Micha?a, Gabriela i Rafa?a naruszyli oni m. inn. ustaw? zabraniaj?c? sprzeda?y i picia alkoholu w pobli?u miejsca ?wi?tego. Obaj ci ?ydokomuni?ci, aktywni jeszcze w czasach studiów w PZPR, przepisali si? w zesz?ym roku do Platformy Obywatelskiej, ?eby ca?e odium zrzuci? na Tuska i Niesio?owskiego. A ten ostatni przyjecha? oczywi?cie do Czeladzi, ?eby przyklepa? przyja?? z takimi samymi jak on i wpisa? si? do Ksi?gi Pami?tkowej, któr? za?o?y?a dla niego Iwona Szaleniec.
  
Przez wiele lat Czelad? nie mia?a Planu Zagospodarowania Przestrzennego, bo kto? mia? w tym interes. Mrozowski móg? jako burmistrz sprzedawa? miejskie grunta, a to na M-1, a to na stacje benzynowe w zabytkowym Rynku i pod Rynkiem, a to na knajpy i dwory powstaj?ce w szczerym polu, bez dróg dojazdowych. Teraz si? okazuje, ?e jest jednak jaki? plan rozwoju Czeladzi, i ?e na tym planie s? drogi dojazdowe do tych lokali, których wcze?niej nie by?o.
 
Po takiej informacji w ka?dym innym województwie ju? dawno prokurator siedzia?by nad tymi planami, a burmistrz i jego zast?pca siedzieliby, ale nie na fotelach burmistrza i senatora. Wojewóda Sl?ski nie panuje niestety nad swoimi urz?dnikami; wczoraj jaki? dyrektor wypowiada? si? dla Radia Katowice w oderwaniu od przygn?biaj?cej rzeczywisto?ci w Czeladzi, kryminalnej, mocno zorganizowanej, a tylko w aspekcie orzeczenia s?du z Gliwic i tego, co mo?e jego zdaniem Mrozowski.
 
Wojewod? w Katowicach móg? by? mianowany Jerzy Kronhold, pisarz z d?ugoletni? praktyk? w dyplomacji, przyjaciel Wac?awa Havla i mi?o?nik sztuki. Przyznam szczerze: by?em temu przeciwny, bo dosta?em od Jurka na Targach Ksi??ki w Warszawie w prezencie jego ostatni? ksi??k?: Wiek Br?zu. A w niej takie pere?ki jak wiersz zatytu?owany: Krótki Deszcz
  
Krótki deszcz,
prysznic, rz?sista
ulewa – wachlarz,
który rozpostar? si?
i jeszcze szybciej
z?o?y?.
 
Zaurczy? mnie ten tomik wierszy, si?gam po niego, bo jest o niebo lepszy od wszystkiego, co napisa? Adam Zagajewski, kolega Jurka z Grupy Teraz, typowany przez Szymborsk? do Nagrody Nobla.
 
My?la?em, ?e urz?dnikiem mo?e by? ka?dy, bo nie ka?dy mo?e by? Poet? takim jak Kronhold, z którym wspólnie publikowali?my wiersze w czerwcu 1974 roku w katowickim dwutygodniku spo?eczno-kulturalnym "Pogl?dy".
Wojewoda Tomasz Pietrzykowski w 1974 roku nie umia? jeszcze samodzielnie chodzi?, bo nie mia? roku. Urodzi? si? 6 pa?dziernika 1973 w Raciborzu. Po studiach doktoranckich wyjecha? w 2004 roku jako jeden z wielu obserwatorów na Ukrain?, zacz?? stawia? pierwsze kroki w ?wiecie polityki.
  
Dzia?alno?? Marka Mrozowskiego wspiera grupa ?yczliwych mu osób, do których nale?y radna Walczakowa, ?ona autora monografii o Gierku, doktoranta w Instytucie Sl?skim kierowanym przez Wo?czewa, który domaga? si? w 1980 roku interwencji Moskwy w Polsce. Nie wiem, co robi Wo?czew, Walczak jest dzisiaj profesorem historii w jednej z pi?ciu wy?szych uczelni w Cz?stochowie.
   
Dekomunizacja w Polsce musi by? rzetelnie przeprowadzona, rzecz przecie? nie w tym tylko, ?eby w Czeladzi usun?? symbole w?adzy komunistycznej (Mrozowskiego i Walczakow?) oraz dwa komunistyczne pomniki. Je?eli Marek Mrozowski przez wiele lat wyprowadza? z kasy miasta pieni?dze na Stowarzyszenie Mi?o?ników Czeladzi, które to stowarzyszenie nie jest nigdzie zarejestrowane, nie ma numeru KRS, nie ma konta, nie ma nad nim nikt kontroli, to chyba pope?nia? zwyczajne przest?pstwo. Uchodzi?o mu to, bo przez d?ugie lata Przewodnicz?c? Rady Miasta by?a ?ona profesora Walczaka, pani Walczakowa.
 
Fa?szywe Stowarzyszenia s?u??ce do podpierania fa?szywych ludzi na pa?stwowych stanowiskach demoralizuj? m?odzie? jak burdele pod ko?cio?em, urz?dzane w miejsce zamykanych przedszkoli.
 
Fa?szywe stowarzyszenia psuj? i kompromituj? te? uczciwych ludzi, którzy pe?ni dobrej woli zaczynaj? w nich spo?ecznie dzia?a? i wykazywa? si?, a dopiero z czasem dowiaduj? si? ?e wdepn?li, ?e co? tu ?mierdzi, jest nie tak, jak by? powinno, ?e kto? ich omota?. Przyn?ci? i zarzuci? sieci.
  
Szanowna Pani Przewodnicz?ca,
 
pisz? te s?owa nie po to, ?eby Wojewod? nak?oni? do pisania wierszy, ale ?eby uczuli? Pani? oraz innych ludzi na Z?o, które rozsiad?o si? i rozpar?o w Polsce i w naszym mie?cie, bo czuje si? jak u siebie. Bo nie ma mu kto powiedzie?: won!
Bo na wystawie, któr? obejrza?em w zesz?ym roku w Muzeum Miejskim w Sosnowcu eksponowane by?y pami?tki po ?ydokomunistycznej przesz?o?ci: czerwone sztandary i fotografie Gierka, na drugich fotografiach biskup Smigielski przybija? gwó?d? do drzewca sztandaru szko?y nazywanej imieniem miejscowego szansonisty( Ob Blond, ob Braun – ich liebe ale Frau*n, mein Herz ist gross) ten sam biskup-Polak z kropid?em przy nadawaniu innej sosnowieckiej szkole imienia arcykatolickiego homoseksualisty i libera?a prawdziwie europejskiego formatu. W Sosnowcu zlikwidowano w ostatnich 4 latach m. in. szko?y im.: Jana Kochanowskiego, Miko?aja Kopernika, Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza, W?adys?awa Reymonta.
   
Samo za? pisanie wierszy daje tak? rado??, ?e po latach patrz?c na papier przez siebie podpisany poeta mo?e powiedzie?: Panie Bo?e, dzi?kuj? Ci, ?e nie ca?y si? zestarza?em.
  
Z pozdrowieniami, szacunkiem 
  
Z Frankfurtu mówi?  
  
Stefan Kosiewski
 
 
 
http://tinyurl.com/39kf3p   Freitag, 25. Mai 2007 – 20:42 Uhr (CEST)

19:29, reakcja , Czelad?
Link Skomentuj »
?roda, 30 stycznia 2008
 

STATOIL+ORLEN+Czelad?= "Rewitalizacja" historycznej cz??ci miasta po my?li ?ydokomunisty
Rewitalizacja miasta" Czelad?-STATOIL. Burmistrz Marek Mrozowski postara? si? w 2005 roku, ?eby Czelad? mia?a wreszcie jak?? Strategi? Rozwoju Miasta i Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich, ale dopiero wtedy, kiedy ju? sprzeda? pod stacje benzynowe dzia?ki w historycznym centrum miasta, na skrzy?owaniu g?ównych ulic. http://ro.weblog.ro
 
Od Czelad? – zni…

Posted by in Politica | No Comments »


burmistrz Mrozowski “stylizuje” Czeladź w średniowieczny sposób, który powinna zbadać Pokuratura spoza Województwa Sląski

15 decembrie 2007

sobota, 15 grudnia 2007
Marek Mrozowski "stylizuje" Czelad? w sposób, który powinna zbada? Pokuratura spoza Województwa Sl?skiego!
 
Nale?y postawi? m.in. pytania:
 
1.   Za ile tysi?cy i jakim prawem burmistrz Marek Mrozowski zleci? wykonanie planu "rewitalizacji" Czeladzi profesorowi Bia?kiewiczowi z Krakowa, u którego córka Mrozowskiego robi?a studia?
 
  
2.  Za ile naby? Marek Mrozowski dom w Rynku, który nast?pnie "wystylizowa?" na atrakcyjne biuro dla senatora Zbigniewa Szale?ca, którego wcze?niej Mrozowski powo?a? na swojego zast?pc??
 
3.  Czy Mrozowski mia? jaki? prywatny interes w tym, ?eby dopu?ci? do zliszcze? zabytkowych domów w okolicy rynku, które albo zosta?y ju? wykupione (jak dom nabyty na Marka Mrozowskiego i jego córk?), albo czekaj? po nich place do wykupienia, je?eli tylko b?dzie decyzja Rady Miasta o dofinansowaniu dla remontu "plomb budowlanych"?
 
 
 
4.  Czy burmistrz Mrozowski i jego zast?pca Szaleniec byli z urz?du odpowiedzialni i wynagradzani (pensja burmistrza Czeladzi by?a 10 lat temu wy?sza, ni? premiera w Polsce, a dzisiaj jest ponad 10 tysi?cy miesi?cznie) za niedopuszczenie do zniszcze? (obni?enia ceny kupna!!!) zabytkowych domów drewnianych w okolicy Rynku?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Czy Wojewódzki Konserwator Zabytków, który powinien z urz?du troszczy? si? o ochron? obiektów, które mia? wpisane do Rejestru Zabytków, ma chocia? jaki? jeden protokó? pokontrolny, który chroni?by go dzisiaj przed wspó?odpowiedzialno?ci? wobec prawa za dopuszczenie do zniszczenia zabytkowej tkanki miejskiej?
 
 
  
6. Kto mia? interes w tym, ?eby zaprojektowa? dla centrum Czeladzi nawierzchni? z kostki granitowej, je?eli takiej kostki w tym miejscu NIGDY nie BY?O !!!
 
 
7. Kto mia? interes w tym, ?eby kanalizacj? "wystylizowa?" w Czeladzi tak, ?e na ka?dych kilku metrach kwadratowych nawierzni zaprojektowano po kilka ?eliwnych p?yt kanalizacyjnych przykrywaj?cych niepotrzebne w ogóle na zboczu wzgórza studzienki?
  
 
  
 
 
08:32, kultur , GELD
Link Skomentuj »

Posted by in Politica | No Comments »


proniemiecki lobbysta-rewizjonista wykorzystuje posadę Dyrektora IPN do uprawiania antypolskiej polityki: Kazimierz Wóycicki

6 decembrie 2007

 by?y dziennikarz "Zycia Warszawy" Kazimierz Wóycicki,  od 1.1.2005 roku na posadzie Dyrektora IPN Kieresa i Kuleszy w Szczecinie,  zas?yn?? m. in. z tego, i? maj?c w kieszeni nominacj? na nowe, lepiej p?atne stanowisko pracy, wypowiada si? nagminnie w bardzo kontrowersyjny sposób na niezwykle powa?ne tematy, co niesie ryzyko dla interesów Polski i spraw polskich, a Wóycickiemu przynosi tylko za darmo tani rozg?os.

 
Tak by?o kiedy Kazimierz Wóycicki nie by? jeszcze Dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Lipsku i s?usznie zarzuca? w?adzom w Warszawie, ?e  „… piel?gnowano wizj? ludowej i siermie?nej Polonii po to, by nie zajmowa? si? niewygodn? wspó?czesno?ci? i izolowa? emigracj? polityczn? …”  (Rzeczpospolita,  17.4.1999, nr. 90).
 
Tak samo maj?c przenosi? si? z Lipska do Szczecina Kazimierz Wóycicki wyst?pi? w Deutsches-Polen Institut w Darmstadt z antypolsk?   tez? o nie istnieniu Polonii, czy te? w ogóle grupy mniejszo?ciowej polskiej w Niemczech, która to Grupa zapisana zosta?a w Przyjacielskim Traktacie Polsko-Niemieckim z 17.6.1991 roku.
 
Nie wiadomo na jakie jeszcze stanowisko publiczne w Polsce przeniesiony zostanie wkrótce Kazimierz Wóycicki, ale dla wszystkich jest ju? chyba dostatecznie jasne, ?e nie mo?na godzi? roli purimowego weso?ka z zajmowaniem stanowiska Dyrektora Instytutu Pami?ci Narodowej Komisji ds. Scigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
 
W wypowiedzi dla Radia Deutschlandradio Kultur Wóycicki powiedzia? za? ostatnio wprost, ?e jemu by?oby mi?o (lieb), gdyby  Polska przekaza?a  zbiory tzw. Berlinki do Niemiec w ?lad za najstarszym egzemplarzem Biblii w t?umaczeniu Lutra, który to egzemplarz premier Jerzy Buzek przekaza? beztrosko i za nic w naiwnym ge?cie dobrej woli kanclerzowi Schröderowi w 2000 roku.
 
Wiadomo, ?e Schröder w odpowiedzi na tamten niepotrzebny w polskiej polityce,  fa?szywy gest Buzka buduje ruroci?g na dnie Ba?tyku, który spowoduje, ?e Polska nie uzyska ?adnych wp?ywów za tranzyt ropy, gazu, czy co to tam b?dzie p?yn??o (i w któr? stron??) ruroci?giem budowanym pod nadzorem by?ego kanclerza Niemiec.
 
Nie wiadomo jeszcze, czy Prof. Kazimierz Wóycicki zajmie wkrótce stanowisko Sekretarza Stanu w rz?dzie Donalda Tuska?  Czy zostanie oficjalnie doradc? ds. stosunków polsko-niemieckich, bo ta synekura przypad?a jak wiadomo niedawno w udziale Prof. W?adys?awowi Bartoszewskiemu, który ??czy j? umiej?tnie z zajmowaniem stanowiska Wiceprzewodnicz?cego Rady Nadzorczej  Grupy Ergo Hestia (która jest mi?dzynarodowym instytutet finansowym), czy  te? cz?onka Rady Fundacji Integralia, powo?anej przez Grup? Ergo Hestia, a mo?e jedno i drugie? A nie wiadomo te?, czy Prof. B. ujawi? w wymaganym ustawowo czasie i o?wiadczeniu maj?tkowym ew. dochody ze wszystkich zajmowanych przez siebie stanowisk? Tego wymaga ustawa od Sekretarza Stanu. 
 
Rekapituluj?c powiedzmy tak: gdyby ze wzgl?dów protokolarnych, zdrowotnych, czy geriatrycznych jeden Profesor mia? wkrótce ust?pi? w polityce stanowiska drugiemu, to kapitaln? wypowied? Kazimierza Wóycickiego, zapowiadaj?c? mo?liwo?? kapitulacji Polski w sprawie tzw. Berlinki,  mo?na ods?ucha? w oryginalnym j?zyku niemieckim po klikni?ciu  w link, który w interesie spraw Polski  niejszym si? tu wskazuje.
  
Stefan Kosiewski
Postfach 800 626, 65906 Frankfurt am Main
Polnisches Kulturzentrum e.V., Vorsitzender
http://polonia.blox.pl 
 
ad Kazimierz W.:
http://emigrant.blox.pl/2006/12/Woycicki-und-Bingen-statt-echte-polnische.html

Posted by in Politica | No Comments »


Naruszenie bojkotu wyborow do Senatu RP w Czeladzi – i cisza, NIC, policja slepa!

21 octombrie 2007
O pó?nocy w sobot? rozpocz??a si? cisza wyborcza. Oznacza ona zakaz publikacji sonda?y i wszelkich materia?ów agitacyjnych. Równie? na forach internetowych.
 
tu sie nie agituje, a wrecz przeciwnie:  wyraza sie ubolewanie, ze nie mozna spokojnie bojkotowac tego, co sie wyrabia w Czeladzi
 

Naruszenie bojkotu wyborow do Senatu RP w Czeladzi video, kliknij
 
 
W Czeladzi zostaly uszkodzone przed wyborami przez nieznanych sprawcow plakaty wyborcze jednego z 2 kandydatow na Senatora, ktorych wystawil jeden i ten sam Komitet.
Wszystkie inne plakaty nie uszkodzone. Po co ten komitet wystawil jednego kandydata na podarcie?
Dlaczego agora Michnika zlikwidowala jednoczesnie dwa blogi, ktore informowaly Polakow o dzialaniach zydokomuny w Czeladzi: Czeladz.blox.pl i gurka.blox.pl? Czy przeszkadzaly ktoremus z zydokratycznych kandydatow? Wszystkie zapisy z tych blogow prokurator, ktory bedzie sie chcial zajac kryminalnymi aspektami dzialalnosci burmistrza Czeladzi Mrozowskiego oraz jego bylego zastepcy Szalenca znajdzie z latwoscia w internecie, chocby na forum gazety Michnika:

Szalony sprawny – nie ma juz: Czeladz.blox.pl i gurka.blox.pl

Autor: reakcja    21.10.07, 02:41
 
 
 

prawda zamieszczona na czeladz.blox.pl i gurka.blox.pl
o kryminalnej dzialalnosci Mrozowskiego i
Szalenca przeszkadzala przed wyborami na senatora

bloxow nie ma , ale prawda jest
zapisana w pamieci, na dyskach
i w swiadomosci Polakow

 
 
 ro.weblog.ro Copyright © 2007 foto , video: Donat Lusk

Posted by in Politica | No Comments »


Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X